DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Tầng 1 Trụ sở liên cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long 
ĐT: 0203.3634668, 0203.3634669; Fax: 0203.3634667 
Email: tthcct@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Công bố lại đối với cơ sở điều trị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

* Trình tự thực hiện:
          - Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện hồ sơ công bố bị mất hoặc bị hư hỏng, cơ sở điều trị có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (theo định dạng PDF) về hòm thư điện tử của Sở Y tế nơi cơ sở điều trị đặt trụ sở hoặc gửi trực tuyến qua mạng tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn
- Cơ sở điều trị có trách nhiệm hoàn chỉnh lại hồ sơ công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và gửi hồ sơ công bố (theo định dạng PDF) về hòm thư điện tử của Sở Y tế nơi cơ sở điều trị đặt trụ sở trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có văn bản thông báo cho Sở Y tế.
- Thủ tục công bố lại đối với cơ sở điều trị có hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện thực hiện theo quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều 15 Nghị định Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.
* Cách thức thực hiện: Gửi thông báo bằng văn bản (theo định dạng PDF) về hòm thư điện tử của Sở Y tế (Văn phòng Sở Y tế) hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
+ Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của cơ sở;
+ Danh sách nhân sự theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và kèm theo bản sao văn bằng chuyên môn của từng nhân viên;
+ Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
+ Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
* quan thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Ninh
* Kết quả thực hiện TTHC:
Cơ sở được cập nhật đăng tải các thông tin trên quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.
* Lệ phí: Hiện tại Nghị định 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ đã thay thế Nghị định 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế nhưng chưa có hướng dẫn thu phí, lệ phí theo Nghị định mới.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 05, mẫu số 06, mẫu số 7 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2016/NĐ-CP.
* Yêu cầu, điều kiện TTHC:
Yêu cầu đối với cơ sở điều trị được cấp giấy phép hoạt động
- Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực công bố.
- Đáp ứng đủ các yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự được quy định tại khoản 1,2,3 Điều 12 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS);
- Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đã thay thế cho Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;
- Quyết định số 2856/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Quảng Ninh.
 

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
2 Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của cơ sở
3 Danh sách nhân sự
4 Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị
5 Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Công bố lại đối với cơ sở điều trị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn