DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều
Email: tthcc.dt@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế đô thị riêng

* Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm  hành chính công cấp huyện.

- Chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ;

- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn;

- Trả kết quả cho người dân, tổ chức.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa /Trung tâm hành chính công cấp huyện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

1. Đối với Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết

+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị.

+ Bản sao báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của cộng đồng dân cư có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết).

+ Bản sao văn bản ý kiến của các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan đến Nhiệm vụ Quy hoạch (nếu có; cơ quan thẩm định sẽ xem xét, nếu yêu cầu sự cần thiết của các Sở, ban, ngành trong quá trình lập đồ án quy hoạch tại tờ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch).

+ Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan.

- Thuyết minh (có đính kèm bản vẽ A3)

- Thành phần bản vẽ: Bản vẽ màu A3 gồm:

+ Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị (đối với quy hoạch phân khu); trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị (đối với quy hoạch chi tiết);

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - 1/5000 (đối với quy hoạch phân khu), tỷ lệ 1/500 (đối với quy hoạch chi tiết).

+ Dự thảo nhiệm vụ;

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Điểm b (đối với quy hoạch phân khu), Điểm c (đối với quy hoạch chi tiết), Khoản 1, Điều 34, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ.

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết gồm: thuyết minh, bản vẽ.

2. Đối với Nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập Đồ án Thiết kế đô thị riêng.

+ Bản sao báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của cộng đồng dân cư có liên quan đến nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng.

+ Bản sao văn bản ý kiến của các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan đến Nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng(nếu có; cơ quan thẩm định sẽ xem xét, nếu yêu cầu sự cần thiết của các Sở, ban, ngành trong quá trình lập đồ án Thiết kế đô thị riêng tại tờ trình phê duyệt nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng).

+ Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan.

- Thuyết minh tổng hợp

- Thành phần bản vẽ: Bản vẽ màu A3 gồm:

+ Sơ đồ vị trí khu vực Thiết kế đô thị riêng trích từ quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000) hoặc quy hoạch chung thành phố, thị xã, thị trấn;

+ Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập Thiết kế đô thị riêng.

+ Dự thảo nhiệm vụ.

- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ Thiết kế đô thị riêng thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Điểm b (đối với quy hoạch phân khu), Điểm c (đối với quy hoạch chi tiết), Khoản 1, Điều 34, Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ.

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ Thiết kế đô thị riêng gồm: thuyết minh, bản vẽ.

3. Đối với Nhiệm vụ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình của cơ quan tổ chức lập Nhiệm vụ quy hoạch phân khu.

+  Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép về chủ trương đầu tư hoặc quyết định chấp thuận địa điểm;

+ Giấy phép quy hoạch (nếu có);

+ Báo cáo tổng hợp gồm thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan; các bản vẽ thu nhỏ in mầu;

+ Ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và cộng đồng dân cư có liên quan kèm Báo cáo tổng hợp nội dung các ý kiến tham gia;

+ Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị. Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500;

+ Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch;

+ Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

- Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

* Thời hạn giải quyết: không quá 19 ngày làm việc. Trong đó:

- Thời gian thẩm định: không quá 14 ngày;

- Thời gian phê duyệt: không quá 5 ngày;

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế Hạ tầng).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHCPhòng quản lý đô thị (hoặc phòng Kinh tế Hạ tầng).

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Xây dựng.

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

- Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Quyết định 3288/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư dự án phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng đất, mặt nước; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh khu đô thị, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các quy định có liên quan.

- Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ trình thẩm định, phê duyệt của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị
2 Báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu
3 Văn bản ý kiến của các Sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan đến Đồ án Quy hoạch phân khu
4 Văn bản pháp lý có liên quan (Tải biểu mẫu)
5 Thuyết minh tổng hợp
6 Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung đô thị
7 Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500
8 Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ Nhiệm vụ quy hoạch gồm: thuyết minh, bản vẽ
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thỏa thuận nhiệm vụ quy hoạch Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết; tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình; thiết kế đô thị riêng
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn