DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều
Email: tthcc.dt@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú

* Trình tự thực hiện:

- TH1: Trường hợp đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc

+ Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục 5.2, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận BHXH tại TTHCC.

+ Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị; Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho Bộ phận Thu.

+ Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tài chính thực hiện thu tiền

+ Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận BHXH TTHCC.

- TH2: Trường hợp thân nhân của người lao động chết tự đóng  cho cơ quan  BHXH nơi cư trú

+ Nộp hồ sơ theo quy định ghi

+ Nhận hồ sơ; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho Bộ phận Thu. Hướng dẫn thân nhân người lao động nộp tiền cho Bộ phận Kế hoạch tài chính.

+ Kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, in danh sách lao động tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) chuyển hồ sơ cho Bộ phận KHTC.

+ Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, dữ liệu, thu tiền, cấp Phiếu thu; chuyển hồ sơ cho Bộ phận Cấp sổ, thẻ.

+ Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận BHXH TTHCC.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo quy định

- Số lượng hồ sơ : 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- Không quá 5 ngày làm việc

* Đối tượng thực hiện TTHC:

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội.

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

* Lệ phí:

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế:

+ Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS);

+ Mẫu số D02-TS : Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT;

- Danh sách lao động tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS);

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý TTHC:

- Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN 9001:2008);

- Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.


STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn