DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều
Email: tthcc.dt@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Hưởng tiếp trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học

* Trình tự thực hiện:

- BHXH cung cấp Giấy đề nghị cho ĐDCT để cấp và hướng dẫn cho người hưởng thực hiện khi có nhu cầu, người hưởng không phải đến BHXH để hỏi về thủ tục và nhận mẫu Giấy đề nghị trên.

- Bộ phận chính sách BHXH tiếp nhận Giấy xác nhận, chuyển Phòng Chế độ BHXH của BHXH tỉnh. Phòng Chế độ BHXH tiếp nhận, lập danh sách trình Giám đốc ký duyệt chuyển Phòng Kế hoạch tài chính. Phòng Kế hoạch tài chính căn cứ danh sách đã được Giám đốc ký duyệt cấp kinh phí cho BHXH huyện và lưu giữ mẫu 22-CBH.

- Giấy xác nhận có giá trị 01 năm trong trường hợp bình thường, nếu người hưởng không tiếp tục đi học thì bị dừng hưởng trợ cấp.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy xác nhận đang đi học (mẫu số 22-CBH)

- Số lượng hồ sơ : 01 bộ

* Thời hạn giải quyết:

* Đối tượng thực hiện TTHC:

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý TTHC:

- Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

- Hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008);

- Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH;

- Quyết định số 1764/QĐ-BHXH ngày 24/12/2012 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012.


STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Hưởng tiếp trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đi học
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn