DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều
Email: tthcc.dt@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Đổi thẻ BHYT do thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh ban đầu

* Trình tự thực hiện:

- Nhận hồ sơ của người tham gia hoặc cơ quan, đơn vị.

- Thu phí và viết biên lai thu tiền đổi thẻ BHYT.

- Kiểm đếm và viết giấy hẹn trả đơn vị hoặc người tham gia.

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Thu.

- Cuối ngày nộp tiền và biên lai thu tiền cho Bộ phận kế toán.

- Nhận tiền và biên lai từ Bộ phận một cửa.

- Kiểm tra, đối chiếu và nhập nội dung điều chỉnh vào chương trình quản lý Thu.

- Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Cấp sổ, thẻ.

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đề nghị điều chỉnh thẻ BHYT với dữ liệu hiện đang quản lý và cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam.

- Nếu dữ liệu đã nhập vào chương trình quản lý thu có sai sót thì chuyển lại hồ sơ cho Bộ phận Thu để kiểm tra, điều chỉnh.

- Trường họp dữ liệu đã nhập vào chương trình quản lý thu khớp đúng thì trình Giám đốc phê duyệt và in thẻ BHYT.

- Chuyển trả hồ sơ của đơn vị, người tham gia, thẻ BHYT cho bộ phận 1 cửa.

- Nhận lại thẻ BHYT, danh sách cấp thẻ BHYT, bản chính các giấy tờ liên quan, hồ sơ của cơ quan, đơn vị, người tham gia từ Phòng Cấp sổ, thẻ.

- Sao lưu hồ sơ để lưu trữ.

- Chuyển thẻ BHYT, bản chính hồ sơ cho cơ quan, đơn vị, người tham gia.

- Căn cứ giấy hẹn đến cơ quan BHXH nhận lại hồ sơ, thẻ BHYT, danh sách cấp thẻ BHYT từ bộ phận 1 cửa

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị đổi thẻ BHYT (Mẫu D01-TS).

- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS).

- Thẻ BHYT cũ (hỏng, sai thông tin).

- Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.

  Số lượng hồ sơ : 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 7 Ngày

* Đối tượng thực hiện TTHC:

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội

* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính

* Lệ phí:

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Biểu Mẫu số D01- TS (Đơn đề nghị của người có sổ BHXH) ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ- BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT;

- Biểu mẫu số D01b- TS (Văn bản đề nghị của đơn vị) ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ- BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý TTHC:

- Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương; Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

- Hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008);

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT;

- Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho BHXH cấp tỉnh, cấp huyện;

- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung  tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiêm y tế

- Quyết định số 1313/QĐ- BHXH ngày 02 tháng 12 năm 2014  của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT cá nhân.

- Quyết định số 1314/QĐ- BHXH ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ngày 01/9/2009 về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT.

- Quyết định số 4996/BHXH-CSYT ngày 17/12/2014 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.


STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Đổi thẻ BHYT do thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh ban đầu
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn