DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

UBND PHƯỜNG CAO XANH

Tên cơ quan: Đảng ủy – HĐND - UBND phường Cao Xanh

Địa chỉ: Khu 2A, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0333. 825. 123

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ trình thẩm định phần điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức.

-  Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã tổ chức thẩm định phần điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt theo đúng thời hạn quy định.

- Tổ chức căn cứ vào giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nhận kết quả và nộp lệ phí thẩm định dự án (nếu có).

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình thẩm đị0nh dự án đầu tư xây dựng công trình;
+ Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở;
+ Các văn bản pháp lý có liên quan.
- Số lượng hồ sơ: 3 bộ

* Thời hạn giải quyết:

- 40 ngày làm việc đối với dự án nhóm A;

- 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B;

- 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm C

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã.

* Kết quả thực hiện TTHC: Báo cáo kết quả thẩm định dự án

* Phí, lệ phí (nếu có):

- Lệ phí thẩm tra dự án
- Mức phí: Theo tỷ lệ %

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (Nghị định 12/2009/NĐ-CP).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng

- Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.



STTBộ hồ sơ gồm
1 Văn bản pháp lý có liên quan (Tải biểu mẫu)
2 Dự án bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở
3 Tờ trình thẩm định dự án (Tải biểu mẫu)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn