DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2019
QNP – Ngày 8-1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2019.

Theo Kế hoạch, mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh phấn đấu có thêm ít nhất 13 xã đạt chuẩn xây dựng NTM; phấn đấu đạt bình quân 17,6 tiêu chí/xã và đạt 48,5/53 chỉ tiêu; có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Có ít nhất 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có ít nhất 100 thôn đạt chuẩn NTM và 1.000 hộ tham gia xây dựng “vườn đạt chuẩn NTM”. Có thêm 12 xã và ít nhất 8 thôn bản ra khỏi diện ĐBKK, hoàn thành mục tiêu đề án 196.

Phát triển 31 sản phẩm chủ lực cấp huyện theo đề án OCOP giai đoạn 2017-2020; thẩm định, hỗ trợ phát triển ít nhất 30 sản phẩm mới theo chu trình OCOP chuẩn; phát triển mới ít nhất 10 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP; tiếp tục duy trì và từng bước mở rộng quy mô, chất lượng của các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 41,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7% trong năm 2019.

Để thực hiện mục tiêu trên, các giải pháp trọng tâm được tập trung thực hiện gồm: Thực hiện các nhóm tiêu chí NTM; nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ và cơ quan tham mưu giúp viêc BCĐ các cấp; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý chương trình xây dựng NTM; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân; tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM”; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM; đa dạng các nguồn vốn huy động xây dựng NTM; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chương trình xây dựng NTM.

Kế hoạch là cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động sự tham gia trực tiếp của người dân, khắc phục khó khăn để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Tệp đính kèm

Thu Chung

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn