DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND PHƯỜNG HẢI YÊN
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND phường Hải Yên
Địa chỉ: Phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đề nghị thẩm định đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Hồ sơ KHBVMT) trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm HCC).
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ
Trung tâm HCC xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến  Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ Môi trường), Chuyển bước 3.
+ Trường hợp Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: Không tiếp nhận và hướng dẫn Chủ dự án hoàn thiện.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ
Chi cục Bảo vệ Môi trường tham mưu cho Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ: Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đề nghị thẩm định đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trực tiếp tại Trung tâm HCC.
- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm HCC trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Tổ chức, cá nhân.
-  Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công Tỉnh, Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
*/ Thành phần hồ sơ:
(1) Bản kế hoạch bảo vệ môi trường – 03 bản;
(2)Báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ - 01 bản.
*/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bẩy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Phí, lệ phí: Không quy định
Các mẫu đơn:
Mẫu đơn được quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường:
- Phụ lục 5.4: Mẫu trang bìa của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Phụ lục 5.5: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo vệ môi trường 2014;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Bản kế hoạch bảo vệ môi trường
2 Báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn