DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Cán bộ bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ
- Nhận kết quả từ phòng chuyên môn.
- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn xin cấp đổi, cấp lại Giấy phép (trong trường hợp mất Giấy phép) theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản, kèm theo Giấy phép cũ (trừ trường hợp mất Giấy phép);
+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Không
* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép                                 
* Lệ phí:
- Trường hợp cấp lại: 20.000 đồng.
- Trường hợp cấp đổi: 40.000 đồng.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp đổi giấy phép khai thác thuỷ sản (Phụ lục 9, Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Trường hợp đề nghị cấp lại: Giấy phép bị mất hoặc giấy phép bị rách nát hư hỏng.
- Trường hợp cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản: các trường hợp sau đây được cấp đổi giấy phép:
+ Có sự thay đổi về tàu cá, ngư cụ, khu vực, thời gian hoạt động;
+ Giấy phép đã được gia hạn 3 lần.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thuỷ sản ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.
- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản.
- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;
- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 4/5/2005 của Chính phủ: Về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản;
- Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ;
- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.
- Quyết định 1339/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phân cấp thực hiện việc cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản cho UBND các huyện, thị xã, thành phố.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn xin cấp đổi, cấp lại Giấy phép (Tải biểu mẫu)
2 Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá
3 Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản đối với tàu cá dưới 20CV
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn