DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

1. Trình tự thực hiện
a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Tổ chức cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xác nhận trình báo đườngthủy nội địa đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
- Cơ quan có thẩm quyền bao gồm:
+ Trường hợp phương tiệnthủy nội địa, tàu biển, tàu cá bị tai nạn, sự cố trong vùng nước cảng, bến thủynội địa thì trình báo đường thủy nội địa phải được trình Cảng vụ Đường thủy nộiđịa trong thời hạn 48 (bốn mươi tám) giờ sau khi xảy ra tai nạn, sự cố.
+ Trường hợp phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu cá bị tai nạn, sự cố trên đường thủy nội địa (ngoài vùng nước cảng, bến thủy nội địa) thì trình báo đường thủy nội địa phải được trình báo tại một trong các cơ quan: Cảng vụ Đường thủy nội địa, đơn vị quản lý đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất nơi xảy ra tai nạn, sự cố chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc, kể từ thời điểm xảy ra tai nạn, sự cố hoặc kể từ khi phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu cá ghé vào cảng, bến thủy nội địa đầu tiên sau khi xảy ra tai nạn, sự cố.
+ Trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra có liên quan đến hàng hóa trong hầm hàng thì trình báo đường thủy nội địa phải được trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 5 của Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2014 trước khi mở nắp hầm hàng. Trường hợp tai nạn, sự cố xảy ra với hàng hóa trong quá trình làm hàng (đã mở nắp hầm hàng) thì thực hiện như trường hợp phương tiện thủy nội địa, tàu biển, tàu cá bị tai nạn, sự cố trên đường thủy nội địa.
b) Giải quyết TTHC:
- Khi thuyền trưởng hoặcngười lái phương tiện hoặc người được thuyền trưởng, người lái phương tiện ủyquyền nộp và xuất trình đủ các giấy tờ theo quy định, cơ quan có thẩm quyềntiến hành xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa vào bản trình báo đườngthủy nội địa.
- Thời hạn giải quyết xác nhận việc trình báođường thủy nội địa không quá 02 (hai) giờ làm việc đối với Cảng vụ đường thủynội địa và 03 (ba) giờ làm việc đối với các cơ quan có thẩm quyền khác, kể từkhi đã nhận đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện
Nộphồ sơ trực tiếp
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Cácgiấy tờ phải nộp đối với phương tiện thủy nội địa, tàu cá:
+ Trìnhbáo đường thủy nội địa theo mẫu (02 bản);
+ Bảnsao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảy ra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh(nếu có), (02 bản).
- Cácgiấy tờ phải xuất trình (bản chính):
+ Đốivới phương tiện thủy nội địa, tàu cá: Bản sao Tự họa có mô tả sơ đồ vị trí xảyra tai nạn, sự cố và đính kèm hình ảnh (nếu có).
- Đốivới bản trình báo đường thủy nội địa, ngoài chữ ký của thuyền trưởng hoặc ngườilái phương tiện và đóng dấu của phương tiện thủy nội địa, tàu cá (nếu có condấu), còn phải có chữ ký của máy trưởng hoặc 01 (một) thủy thủ với tư cách làngười làm chứng.
- Ngoàisố lượng trình báo đường thủy nội địa được quy định nói trên, thuyền trưởnghoặc người lái phương tiện có thể đề nghị xác nhận thêm các bản khác có cùngnội dung, nếu thấy cần thiết.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạngiải quyết
Không quá 02 (hai) giờ làm việcđối với Cảng vụ đường thủy nội địa và 03 (ba) giờ làm việc đối với các cơ quancó thẩm quyền khác, kể từ khi đã nhận đủ các giấy tờ hợp lệ.
5. Đối tượngthực hiện: Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quanthực hiện TTHC
a)Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ Đường thủy nội địa, đơn vị quản lý đường thủy nộiđịa, Cảnh sát đường thủy hoặc Ủy ban nhân dân gần nhất nơi xảy ra tai nạn;
b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Khôngcó;
c)Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ Đường thủy nội địa, đơnvị quản lý đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy hoặc Ủy ban nhân dân gầnnhất nơi xảy ra tai nạn;
d) Cơquan phối hợp: Không có.
7. Kết quả thực hiện TTHC
Xácnhận việc trình báo đường thủy nội địa.
8. Phí, lệphí: Không có
9. Mẫu đơn,mẫu tờ khai hành chính
Trình báo đường thủy nội địa  (theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thôngtư số 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải)
10. Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: Không có
11. Căn cứ pháp lý của TTHC
Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày17/6/2014;
- Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT ngày 27/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục xác nhận việc trình báođường thủy nội địa

- Quyết định số Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giao thông vận tải.

STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn