DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện ( Đối với cấp lại giấy phép xây dựng )

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công  cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công huyện:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
* Thành phần, số l­ượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
Đối với cấp lại giấy phép xây dựng:
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016;
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).
 - Số lượng hồ sơ:
+ Bản vẽ: 02 bộ;
+ Các hồ sơ khác: 01 bộ;
* Thời hạn giải quyết:
(1) Đối với nhà ở riêng lẻ đô thị: Không quá 08 ngày làm việc kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
(2) Đối với các công trình còn lại trong trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời: Không quá 10 ngày làm việc kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
(3) Đối với trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công cấp huyện;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, các Sở, ngành, đơn vị liên quan (tùy từng trường hợp cụ thể).
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy phép xây dựng của UBND cấp huyện (trường hợp ủy quyền cho Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện cấp thì kết quả thực hiện là Giấy phép xây dựng của phòng chuyên thuộc UBND cấp chuyện).                               
* Phí và Lệ phí:
- Lệ phí:
(1) Đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 60.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 4276/2016/QĐ-UBND ngày 11/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh).
(2) Đối với cấp mới, điều chỉnh, giấy phép di dời các công trình khác: 120.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 4276/2016/QĐ-UBND ngày 11/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh).
(3) Đối với gia hạn giấy phép xây dựng: 12.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 4276/2016/QĐ-UBND ngày 11/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh).
(4) Đối với cấp lại giấy phép xây dựng: Không.
- Phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016;
- Đơn đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016;
- Bản khai kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Đối với công trình trong đô thị:
+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
+  Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
+ Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
+ Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.
+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật Xây dựng.
(2) Đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị:
+ Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
+ Đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật Xây dựng.
(3) Đối với cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:
+ Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.
+ Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.
+ Đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật Xây dựng.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn.
- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng.
- Quyết định số 3272/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 4276/2016/QĐ-UBND ngày 11/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc quy định thu các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại (Tải biểu mẫu)
2 Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện ( Đối với cấp lại giấy phép xây dựng )
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn