DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND XÃ HẠ LONG
Tên cơ quan: Đảng ủy-HĐND-UBND Xã Hạ Long
Địa chỉ

Thôn 7-Xã Hạ Long - Vân Đồn - Quảng Ninh 


ĐT

033.3874552  

E-mail: ubndxhl@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Ban hành kèm theo Quyết định số 4027 /QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cá nhân lập hồ sơ theo quy định nộp tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2:
+ Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các yếu tố trong bản khai của cá nhân trong hồ sơ, lập danh sách đề nghị xác nhận con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gửi kèm theo các giấy tờ theo quy định đến Trung tâm Hành chính công huyện.
- Bước 3:
+ Cán bộ của Phòng Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Phòng Lao động - TB&XH kiểm tra, lập danh sách người đủ điều kiện và gửi kèm các giấy tờ theo quy định đến Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh.
- Bước 4:
+ Cán bộ của Sở Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Sở Lao động - TB&XH kiểm tra hồ sơ, giới thiệu (kèm bản sao hồ sơ) ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.
- Bước 5: Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh khám giám định, lập biên bản giám định bệnh, tật; dị dạng, dị tật chuyển Sở Y tế kèm hồ sơ để cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học;
- Bước 6: Sở Y tế kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học và chuyển Sở Lao động - TB&XH kèm hồ sơ;
- Bước 7: Sở Lao động - TB&XH kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện.
- Bước 8: Cá nhân nhận kết quả qua bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định.
b) Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích);
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c)Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Bản khai (Mẫu HH1).
- Bản sao giấy khai sinh
- Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo quy định.
- Một trong các giấy tờ quy đinh tại điểm b, Khoản 2, điều 10, Thông tư liên tịch số 20/2016/ TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 gồm:
+ Bản tóm tắt bệnh án Điều trị nội trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này đối với đối tượng đã được khám bệnh, chữa bệnh về các dị dạng, dị tật có trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;
+ Bản tóm tắt quá trình Điều trị ngoại trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này đối với đối tượng đã được khám bệnh, chữa bệnh về các dị dạng, dị tật có trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;
+ Giấy xác nhận dị dạng, dị tật bẩm sinh của các cơ sở y tế công lập từ tuyến xã, phường, thị trấn trở lên theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này đối với đối tượng chưa khám bệnh, chữa bệnh về các dị dạng, dị tật có trong Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 85 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định (không kể thời gian di chuyển hồ sơ) bao gồm:
- UBND cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ.
- Phòng Lao động - TB&XH: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ.
- Sở Lao động - TB&XH thực hiện tại Bước 4: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ.
- Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh: Trong vòng  45 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ.
- Sở Y tế: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
- Sở Lao động - TB&XH thực hiện tại Bước 7: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.
e) Đối tượng thực hiện: Cá nhân
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH, Sở Lao động - TB&XH, Sở Y tế, hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.
g) Kết quả thực hiện: Quyết định về việc trợ cấp ưu đãi đối với con của người HĐKC bị nhiễm CĐHH (Mẫu HH7 Thông tư số 05).
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai (Mẫu HH1 Thông tư số 05)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện:   Không
l) Căn cứ pháp lý:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH  ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ,thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;
- Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 hướng dẫn khám giám định bệnh, dị dạng dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hoá học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Giấy khai sinh
2 Một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học
3 Bản khai (Tải biểu mẫu)
4 Bản tóm tắt bệnh án Điều trị nội trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên
5 Bản tóm tắt quá trình Điều trị ngoại trú của bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên
6 Giấy xác nhận dị dạng, dị tật bẩm sinh của các cơ sở y tế công lập từ tuyến xã, phường, thị trấn trở lên
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn