DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND XÃ HẢI XUÂN
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hải Xuân
Địa chỉ: Thôn 8, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333.779.662
Email: ubndxhaixuan.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Đối tượng thay đổi nơi cư trú văn bản kiến nghị gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, nộp tại bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã. - Bước 2: + Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ. + Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - TB&XH, nộp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện. - Bước 3: + Cán bộ của Phòng Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định. + Phòng Lao động - TB&XH trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ và gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng (đồng thời gửi thông báo cho đối tượng biết) - Bước 4: Kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng xác nhận và chuyển hồ sơ của đối tượng đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện (nơi cư trú mới của đối tượng). - Bước 5: + Cán bộ của Phòng Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định. + Phòng Lao động - TB&XH thẩm định, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng kể từ tháng ngay sau tháng ghi trong quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cũ của đối tượng. - Bước 6: Đối tượng đến nhận kết quả giải quyết tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới theo quy định. b) Cách thức thực hiện: * Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng một trong các cách thức sau: - Nộp hồ sơ trực tiếp; - Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích). * Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp xã bằng một trong các cách thức sau: - Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản kiến nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng. * Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. d) Thời hạn giải quyết: * 10 ngày làm việc kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cũ nhận đủ hồ sơ hợp lệ Trong đó: - Uỷ ban nhân dân cấp xã: 03 ngày làm việc; - Phòng Lao động - TB&XH: 07 ngày làm việc. * 08 ngày làm việc kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú mới nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian giải quyết của địa phương nơi cư trú cũ). Trong đó: - Uỷ ban nhân dân cấp xã: 03 ngày làm việc; - Phòng Lao động - TB&XH: 05 ngày làm việc. e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng thay đổi nơi cư trú. f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã; Phòng Lao động - TB&XH; Ủy ban nhân dân cấp huyện. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cũ. - Quyết định thôi hưởng kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cũ. - Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú mới. - Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú mới. h) Lệ phí: Không i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. - Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TB&XH. - Quyết định số 1789/QĐ –LĐTBXH ngày 13/12/2018 của Bộ Lao động - TB&XH Về việc công bố phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TB&XH.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn