DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND XÃ HẢI TIẾN
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hải Tiến
Địa chỉ: Thôn 6, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333.786.442
Email: ubndxhaitien_tpmc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Ban hành kèm theo Quyết định số 4027 /QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cá nhân lập tờ khai kèm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học nộp qua bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người có công vào đầu mỗi năm học hoặc khóa học.
- Bước 2:
+ Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách kèm các giấy tờ gửi đến Trung tâm Hành chính công huyện.
Trường hợp người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thuộc cơ quan, đơn vị quân đội, công an, trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công thuộc ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý thì các cơ quan này chịu trách nhiệm xác nhận và gửi về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi thường trú của thân nhân người có công thuộc diện hưởng ưu đãi trong giáo dục đào tạo;
- Bước 3:
+ Cán bộ của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, lập danh sách kèm giấy tờ gửi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Bước 4:
+ Cán bộ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
+ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra danh sách, đối chiếu với hồ sơ người có công, ra Quyết định giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 03-ƯĐGD) đối với các trường hợp đủ điều kiện.
- Bước 5: Đối tượng đến nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 01-ƯĐGD).
-  Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học (Mẫu số 02-ƯĐGD).
Thời hạn giải quyết: Trong 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian di chuyển hồ sơ). Trong đó:
- Ủy ban nhân dân cấp xã: Trong thời gian 3 ngày làm việc.
- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: Trong thời gian 5 ngày làm việc.
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Trong thời gian 5 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Người có công với cách mạng hoặc con của người có công.
Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ sở giáo dục phổ thông, nghề nghiệp, đại học.
Kết quả thực hiện: Quyết định hưởng chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo
Phí, lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, tờ khai: Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (Mẫu số 01-ƯĐGD).
Yêu cầu, điều kiện: Không
Căn cứ pháp lý: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 36/2015/TTLT-BLĐTBXH-BTC, Nghị định số 20/2015/NĐ-CP.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo
2 Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học
3 Quyết định thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn