DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HẠ LONG
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long
Địa chỉ: 
Số 8A, Đường 25/4, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long
ĐT (Fax): 02033.822605
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công huyện:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Tổ chức căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
*Thànhphần, sốl­ượnghồsơ:
- Thànhphầnhồsơ:
+ Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo Mẫu 04, Phụ lục II, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015 của Chính phủ;
+ Hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu 04, Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015 của Chính phủ, gồm: (1) Văn bản pháp lý: (i) Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công), (ii) Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có), (iii) Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư, (iv) Và các văn bản khác có liên quan; (2) Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: (i) Hồ sơ khảo sát xây dựng, (ii) Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ, (iii) Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách; (3) Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: (i) Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, (ii) Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có), (iii) Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực).
+ Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có);
Hồ sơ trước khi nộp phải kiểm tra và đóng dấu xác nhận của Chủ đầu tư (quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)
- Sốlượnghồsơ:01 bộ hồ sơ gốc.
* Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công huyện;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Văn bản thông báo kết quả thẩm định của UBND huyện hoặc của phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.                                                              
* Phí và Lệ phí:
- Lệ phí:không.
- Phí:
Phí thẩm định= Tổng mức đầu tư được phê duyệt x Mức thu (theo Biểu mức thu phí thẩm định quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BXD ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính).
BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(theo Thông tư số 176/2011/TT-BXD ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính)Tổng mức đầu tư dự án
(tỷ đồng)<1525501002005001.0002.0005.000≥10.000
Tỷ lệ %0,01900,01700,01500,01250,01000,00750,00470,00250,00200,0010
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (theo Mẫu 04, Phụ lục II, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015 của Chính phủ)
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn.
- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015 của Chính phủ quy định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
- Thông tư số 176/2011/TT-BXD ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
- Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với các công trình xây dựng do UBND cấp huyện , cấp xã phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình
2 Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài
3 Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư
4 Hồ sơ khảo sát xây dựng
5 Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công
6 Thông tin năng lực của nhà thầu
7 Hồ sơ năng lực của các nhà thầu
8 Các văn bản pháp lý có liên quan
9 Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.
10 Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo Mẫu 04, Phụ lục II, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn