DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND XÃ HẢI SƠN
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Hải Sơn
Địa chỉ: Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333.886.601

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
Tổ chức/cá nhân (Chủ dự án đầu tư, cơ sở) gửi văn bản lấy ý kiến tham vấn và báo cáo đánh giá tác động môi trường tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa UBND cấp xã xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ tham vấn theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
 Bước 2. Thẩm định hồ sơ
Cán bộ môi trường cấp xã có trách nhiệm xem xét nội dung đề nghị tham vấn của Chủ dự án. Phối hợp với các đơn vị, phòng cấp xã để xem xét hồ sơ.
Bước 3. Phê duyệt
UBND cấp xã có trách nhiệm phản hồi bằng văn bản trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến tham vấn. Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.
Bước 4. Trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa UBND cấp xã có trách nhiệm trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân. Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp xã (nếu có) hoặc trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính tới UBND cấp xã (trong trường hợp có ý kiến phản hồi).
b) Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ: Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp xã (nếu có) hoặc nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính tới UBND cấp xã.
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của UBND cấp xã (nếu có) hoặc trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính tới UBND cấp xã (trong trường hợp có ý kiến phản hồi).
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- 01 bản chính văn bản lấy ý kiến tham vấn (mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP);
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
d) Thời hạn giải quyết:
Thời hạn kiểm tra về tính đầy đủ của hồ sơ: không quy định.
- Thời hạn xử lý, trả kết quả:
+ Tối đa 1(mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ tham vấn theo quy định.
+ Trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Chủ dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải tham vấn.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản phản hồi (mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP); trường hợp không có phản hồi trong thời hạn quy định được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.
h) Phí, lệ phí: không quy định.
i) Tên các mẫu đơn
Mẫu 01: Văn bản gửi lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP);
Mẫu 02: Văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).
k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chínhkhông quy định.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
STTBộ hồ sơ gồm1Văn bản đề nghị cho ý kiến (Tải biểu mẫu)
2Bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường

STTBộ hồ sơ gồm
1 Bản cam kết bảo vệ môi trường
2 Bản kế hoạch bảo vệ môi trường
3 Văn bản đề nghị cho ý kiến
4 Báo cáo ĐTM của dự án
5 Bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn