DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN BA CHẼ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203. 3888. 669
Email: tthcc.bc@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

* Trình tự thực hiện
Cơ quan, tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị sổ 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 Sửa đôi một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp huyện đê được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc gứi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
Cán bộ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện:
+ Kiểm tra. tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần đê cơ quan, tô chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết.
+ Nhận kết quả giái quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước.
Cơ quan, tô chức, cá nhân căn cứ vào thòi gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến Trung tâm hành chính công cấp huyện nhận kết quá và nộp phí, lệ phí (nểu có) theo quy định.
* Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện
+ Nộp hồ sơ qua đường bưu điện
+ Nộp hồ sơ trực tuyến qua website: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cung cẩp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin)
* Sổ lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thi hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công cấp huyện;
+ Cơ quan có thâm quyền quyết định: UBND cấp huyện;
+ Cơ quan được úy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện (phòng Quản lý đô thị/phòng Kinh tế hạ tầng);
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện (phòng Quản lý đô thị/phòng Kinh tế hạ tầng);
 + Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã nơi có dự án, các cơ quan liên quan (tùy từng trường hợp cụ thê).
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
* Phí và Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thú tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
Luật Xây dựng sổ 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Luật sửa đồi, bố sung một sổ điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Luật sổ 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 Sửa đổi một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.
+ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
+ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
+ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
+ Quyết định số 4591/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây Dựng.

 

NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn