DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
UBND PHƯỜNG CẨM PHÚ
Tên cơ quan: Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cẩm Phú
Địa chỉ: Phường Cẩm Phú - Thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh 
E-mail: ubndpcamphu.cp@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Người thờ cúng liệt sĩ lập hồ sơ theo quy định nộp tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã nơi cư trú.
- Bước 2:
+ Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ UBND cấp xã lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Bước 1 gửi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện.
- Bước 3:
+ Cán bộ của Phòng Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Phòng Lao động - TB&XH có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Bước 2 gửi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
- Bước 4:
+ Cán bộ của Sở Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Sở Lao động - TB&XH kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng.
- Bước 5: Cá nhân nhận kết quả qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã theo quy định.
b) Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích);
- Gửi hồ sơ qua mạng theo địa chỉ
http://dichvucong.quangninh.gov.vn//. Khi hồ sơ thẩm định xong, yêu cầu cá nhân gửi bản giấy đến bộ phận một cửa cấp xã để bộ phận tiếp nhận chuyển về Sở Lao động – TB&XH lưu hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ bản giấy có sự sai lệch so với hồ sơ đã gửi qua mạng cho cán bộ thẩm định và phê duyệt thì cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với sai lệch đó theo quy định pháp luật.
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp;
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c)Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
-  Đơn đề nghị có xác nhận của UBND cấp xã (Mẫu LS7 Thông tư số 05).
- Biên bản Ủy quyền;
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết:18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian di chuyển hồ sơ). Trong đó:
- UBND cấp xã: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ.
- Phòng Lao động - TB&XH: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ.
- Sở Lao động - TB&XH: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định.
e)Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
f)Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Lao động - TB&XH.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH, Sở Lao động - TB&XH.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
h) Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị (Mẫu LS7 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH)
k) Yêu cầu, điều kiện:Không
l) Căn cứ pháp lý:
- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điềucủa Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH  ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ,thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Mẫu LS7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THỜ CÚNG LIỆT SĨ
Kính gửi: …………………………………………………
Họ và tên: …………………………………………………………………………
Sinh ngày ... tháng ... năm ………………………………………………………… Nam/Nữ:        
Nguyên quán: ......................................................................................................................
Trú quán: .............................................................................................................................
Mối quan hệ với liệt sĩ: ......................................................................................................
Được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng:
Liệt sĩ ...................................................................................................................................
Nguyên quán: ......................................................................................................................
Bằng “Tổ quốc ghi công” số …………………………………….. theo Quyết định số: ………………… ngày ... tháng ... năm... của Thủ tướng Chính phủ.
Các giấy tờ kèm theo đơn: .............................................................................................. /.
 
.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường …………………….
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại …… ……………………………………………
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

STTBộ hồ sơ gồm
1 Biên bản ủy quyền
2 Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn