DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN CÔ TÔ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô
ĐT: 02033.889345; Fax: 
Số tài khoản: 8013201001066 Ngân hàng Agribank Cô Tô
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 • Trình tự thực hiện
 • Các cơ quan, tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
 • Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
 • Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kêt quả.
 • Cơ quan, tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn.
 • Thành phần, số lượng hồ SO’
a) Thành phần hồ sơ:
 • Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của cấp trình khen;
 • Biên bản bình xét thi đua.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 • Thòi hạn giải quyết
Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kê từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Tô chức - Nội vụ.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Chủ tịch ƯBND huyện tặng thưởng Danh hiệu.
 • Lệ phí: Không có.
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Chủ thề là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.
 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 • Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
 • Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013.
 • Nghị định số 91/2017/ND-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
 • Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngàỵ 04 tháng 11 năm 2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
 • Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng (Tải biểu mẫu)
2 Biên bản xét duyệt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, đơn vị
3 Báo cáo thành tích (Tải biểu mẫu)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
 • Hồ sơ: Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
 • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn