DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN CÔ TÔ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô
ĐT: 02033.889345; Fax: 
Số tài khoản: 8013201001066 Ngân hàng Agribank Cô Tô
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

* Trình tự thực hiện
                Cơ quan, tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị sổ 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 Sửa đôi một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp huyện đê được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
                Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc gứi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
Cán bộ tại Trung tâm hành chính công cap huyện:
            + Kiểm tra. tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thỉ cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần đê cơ quan, tô chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ
            + Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết.
            + Nhận kết quả giái quyết thủ tục hành chính từ CO’ quan hành chính nhà nước.
            Cơ quan, tô chức, cá nhân căn cứ vào thòi gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến Trung tâm hành chính công cấp huyện nhận kết quá và nộp phí, lệ phí (nểu có) theo quy định.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cung cẩp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin)
* Sổ lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thi hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
                 + Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công cấp huyện;
                 + Cơ quan có thâm quyền quyết định: UBND cấp huyện;
                 + Cơ quan được úy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện (phòng Quản lý đô thị/phòng Kinh tế hạ tầng);
                + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý quy
hoạch cấp huyện (phòng Quản lý đô thị/phòng Kinh tế hạ tầng);
                + Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã nơi có dự án, các cơ quan liên quan (tùy từng trường hợp cụ thê).
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
                       Văn bản cung cấp thông tin về địa điềm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cổt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.
* Phí và Lệ phí:
                 + Lệ phí và phí: Không.
                 + Chi phí thực tể (tài liệu, in ấn, trích lục, phí bưu điện...)
Tên mẫu đon, mẫu tò’ khai: Không.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thú tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
                 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
                 Luật Xây dựng sổ 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
                 Luật sửa đồi, bố sung một sổ điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
                 Luật sổ 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 Sửa đổi một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn