DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều
Email: tthcc.dt@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất - 25 ngày giải quyết - Không phải chuyển thuế (Hồ sơ chưa hoàn thiện tại UBND cấp xã, phường, thị trấn)

1.Thành phần hồ sơ: thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT) gồm có:
a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.
2. Nơi nộp hồ sơ: Trung tâm hành công thị xã Đông Triều (sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)
3. Trình tự thực hiện: Theo quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP:
* Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.
Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.
* Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.
* Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; gửi Trung tâm hành chính công thị xã để trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công.
Đối với trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định chuyển cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định.
4.Thời gian thực hiện: không quá 25 ngày
- Thời gian tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công: 1 ngày (không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo Điểm c Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 2779/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh)
Thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã là không quá 05 ngày (không kể thời gian niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP);
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã là không quá 15 ngày;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thị xã không quá 05 ngày.
Thời gian quy định này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày (Theo quy định tại Khoản 4 Điều 61 Nghị định số 43/20144/NĐ-CP)
Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Điểm a, Điểm b Khoản 5 Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
5. Thu phí và lệ phí (nếu có):
* Lệ phí địa chính: theo Quyết định số 3384/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 31/12/2014
+ Địa bàn các phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: 20.000 đồng/ hồ sơ
+ Địa bàn các khu vực khác: 5.000 đồng/ hồ sơ
* Phí thẩm định: không thu theo quy định tại Quyết định số 3392/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
6. Cơ sở pháp lý
- Luật đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
- Quyết định số 2779/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 24/11/2014 ban hành quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời gian các bước thực hiện thủ tục về việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 3392/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 3384/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận. (Tải biểu mẫu)
2 Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân
3 Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất - 25 ngày giải quyết - Không phải chuyển thuế (Hồ sơ chưa hoàn thiện tại UBND cấp xã, phường, thị trấn)
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn