DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN ĐẦM HÀ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà

Điện thoại: 02033880588, FAX: 02033880988
Email: tthcc.dh@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh theo phân cấp (Trường hợp thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở)

1.1.Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hoặc đến Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/;
- Cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Tổ chức căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn.
1.3. Thành phần, số l­ượng hồ sơ:
1.3.1. Thành phần hồ sơ:
+ Tờ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình theo Mẫu 06, Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ;
+ Hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu 06, Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, gồm: (1) Văn bản pháp lý: (i) Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, (ii) Hồ sơ thiết kế cơ sở (trong trường hợp Sở Xây dựng không thẩm định thiết kế cơ sở) được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng, (iii) Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có), (iv) Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường  của cơ quan có thẩm quyền (nếu có), (v) Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư, (vi) Các văn bản khác có liên quan; (2) Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: (i) Hồ sơ khảo sát xây dựng, (ii) Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ được Chủ đầu tư đóng dấu xác nhận, (iii) Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, dự án PPP; (3) Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: (i) Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, (ii) Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có), (iii) Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực).
+ Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).
 1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc
1.4. Thời hạn giải quyết:
- Thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở: Không quá 13 ngày làm việc.
- Dự toán xây dựng (nếu có): Không quá 10 ngày làm việc.
1.5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND huyện;
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành liên quan (tùy từng trường hợp cụ thể) (tùy từng trường hợp cụ thể).
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Văn bản thông báo kết quả thẩm định của phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND huyện.                               
1.8. Phí và Lệ phí:
- Phí: Phí thẩm định phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu (theo Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính).
- Lệ phí: Không.
1.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Tờ trình thẩm định Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình (theo Mẫu 06, Phụ lục II, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ).
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn.
- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
  - Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.
- Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

STTBộ hồ sơ gồm
Không có dữ liệu
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh theo phân cấp (Trường hợp thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở)
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn