DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN ĐẦM HÀ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà
Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà

Điện thoại: 02033880588, FAX: 02033880988
Email: tthcc.dh@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện ( Đối với cấp lại giấy phép xây dựng )

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công  huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công huyện:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
* Thành phần, số l­ượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(*) Đối với cấp lại giấy phép xây dựng:
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016;
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).
 - Số lượng hồ sơ:
+ Bản vẽ: 02 bộ;
+ Các hồ sơ khác: 01 bộ;
* Thời hạn giải quyết:
(1) Đối với nhà ở riêng lẻ đô thị: Không quá 04 ngày làm việc kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
(2) Đối với các công trình còn lại trong trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới, giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời: Không quá 05 ngày làm việc kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
(3) Đối với trường hợp gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công huyện;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, các Sở, ngành, đơn vị liên quan (tùy từng trường hợp cụ thể).
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Giấy phép xây dựng của UBND cấp huyện (trường hợp ủy quyền cho Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện cấp thì kết quả thực hiện là Giấy phép xây dựng của phòng chuyên thuộc UBND cấp chuyện).                               
* Phí và Lệ phí:
(1) Đối với cấp mới, điều chỉnh, giấy phép di dời:
- Lệ phí: 50.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 3372/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh).
- Phí: Không.
(2) Đối với gia hạn giấy phép xây dựng:
- Lệ phí: 10.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 3372/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh).
- Phí: Không.
(3) Đối với cấp lại giấy phép xây dựng: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016;
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
(1) Đối với công trình trong đô thị:
+ Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
+  Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.
+ Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
+ Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.
+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định tại các điều 95, 96 và 97 của Luật Xây dựng.
(2) Đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị:
+ Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.
+ Đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật Xây dựng.
(3) Đối với cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:
+ Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt.
+ Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.
+ Đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật Xây dựng.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng và các Nghị định và Thông tư hướng dẫn.
- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015 của Chính phủ quy định Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng.
- Quyết định số 3272/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
            - Quyết định số 3372/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh Về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
- Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500
2 Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500
3 Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200
4 Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50
5 Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000
6 Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200
7 Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50
8 Bản vẽ sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin, tỷ lệ 1/50 - 1/200
9 Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình
10 Văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận
11 Bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng
12 Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan tôn giáo theo phân cấp
13 Bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất thực hiện theo giai đoạn hoặc cả dự án theo quy định của pháp luật về đất đai
14 Bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp
15 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng (Tải biểu mẫu)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện ( Đối với cấp lại giấy phép xây dựng )
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn