DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

1. Trình tự thực hiện
Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ:
 Công chức đại diện Sở Nội vụ trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Bước 2. Thẩm định:
Ban Thi đua - Khen thưởng thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng. Đối với một số trường hợp cần thiết, xin ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi trình khen thưởng.
Bước 3. Phê duyệt:
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành Quyết định khen thưởng.
Bước 4. Trả kết quả:
- Nhận Quyết định khen thưởng tại bộ phận Hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục vụ hành chính công/Nhân viên Bưu điện.
- Nhận hiện vật khen thưởng tại Ban Thi đua - Khen thưởng;
Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật) Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có Văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trình khen.
2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh hoặc qua đường Bưu điện, hoặc thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Báo cáo thành tích tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Biên bản họp, xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình khen.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)
4. Thời hạn giải quyết
Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 12 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen.
8. Lệ phí
Không có.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Mẫu báo cáo thành tích tại phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ

STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ trình đề nghị của địa phương, đơn vị (Tải biểu mẫu)
2 Biên bản xét duyệt của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng địa phương, đơn vị
3 Báo cáo thành tích (Tải biểu mẫu)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn