DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí
Địa chỉ: Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3668188; Fax: 0203.3668188
Email: tthcc.ub@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công thành phố để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thành phố hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/;
- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công thành phố:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Tổ chức căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công thành phố nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thành phố  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
3.Thànhphần, sốl­ượnghồsơ:
3.1.Thành phần hồ sơ:
+ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng theo mẫu 02, phụ lục V, Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng;
+ Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình theo quy định tại Phụ lục III,Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng (kèm theo hồ sơ nếu có).
3.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ (lưu tại UBND thành phố).
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời điểm kiểm tra (trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện các yêu cầu tại điểm đ Khoản 4 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 thì thời gian giải quyết tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này).
Trong trường hợp quá thời hạn trên mà chủ đầu tư chưa nhận được văn bản của UBND  thành phố về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu thì chủ đầu tư được quyền tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. UBND  thành phố chịu trách nhiệm về việc không có kết luận kiểm tra của mình.
5. Đốitượngthựchiệnthủtụchànhchính:Tổ chức.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công thành phố;
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND  thành phố;
- Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng chuyên môn thuộc UBND  thành phố;
- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, các Sở, ngành, đơn vị liên quan (tùy từng trường hợp cụ thể).
7. Kết quả thực hiệnthủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận Kếtquảnghiệmthu đưacôngtrìnhvàosửdụng.
8. Phí và Lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng theo mẫu 02, phụ lục V, Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng;
+ Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình theo mẫu tại Phụ lục III,Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý củathủ tục hành chính:
- Luật xây dựng năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Thông tư số 26/2016/TT-BXDngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
-Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình (Tải biểu mẫu)
2 Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn