DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí
Địa chỉ: Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3668188; Fax: 0203.3668188
Email: tthcc.ub@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1.1 Trình tụ thục hiện:
 • Cơ tổ chức, cá lập, hoàn thiện hồ sơ định Quy hoạch thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, 50/2014/QHngày 18/6/2014, sửa đổi, bố sung dựng số ngày 17/6/2020, Luật số 19/11/2018 đôi một số điều đến tâm hành chính công huyện được cung sơ theo quy định.
 • Nộp hồ sơ tại tâm hành chính công cấp huyện hoặc gửi sơ qua đường bưu điện, hoặc gứi qua mạng chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
 • Cán bộ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện:
+ Kiểm tra. tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thỉ cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần đê cơ quan, tô chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết.
+ Nhận kết quả giái quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước.
 • quan, tô chức, cá nhân căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến Trung tâm hành chính công cấp huyện nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
 1. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện gửi hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cung cẩp thông tin quy hoạch (trong đó ghi thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin)
 • . Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 1. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 • Cơ quan tiếp nhận, trả hồ sơ: Trung tâm hành chính công cấp huyện;
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện;
 • Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện (phòng Quản lý đô thị/phòng Kinh tế hạ tầng);
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản quy hoạch cấp huyện (phòng Quản lý đô thị/phòng Kinh tế hạ tầng);
 • Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã nơi có dự án, các cơ quan liên quan (tùy từng trường hợp cụ thê).
 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản cung cấp thông tin về địa điềm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cổt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.
 1. Phí và Lệ phí:
 • Lệ và phí: Không.
 • Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục, phí bưu điện...)
 1. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
 2. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
 3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
 • Luật Xây dựng sổ 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
 • Luật sửa đồi, bố sung một sổ điều của Luật ngày 17/6/2020;
 • Luật sổ 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 Sửa một điều của Luật có liên quan đến quy hoạch.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin)
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
 • Hồ sơ: Cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
 • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn