DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí
Địa chỉ: Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3668188; Fax: 0203.3668188
Email: tthcc.ub@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

* Trình tự thực hiện:
1. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ bản đăng ký tham gia thi đua và bảng tự đánh giá của khu dân cư để tổng hợp danh sách khu dân cư đủ điều kiện bình xét.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập cuộc họp bình xét, thành phần gồm:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, đại diện các đoàn thể cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư;
b) Đại diện khu dân cư trong danh sách được bình xét.
3. Tổ chức cuộc họp bình xét:
a) Cuộc họp được tiến hành khi đạt 60% trở lên số người được triệu tập tham dự;
b) Hình thức bình xét: Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết;
c) Kết quả bình xét: Khu dân cư được đề nghị tặng danh hiệu văn hóa và Giấy công nhận khi có từ 60% trở lên thành viên dự họp đồng ý.
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả cuộc họp bình xét, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.
5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tặng danh hiệu và Giấy công nhận Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 12).
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tuyến trên hệ thống chính quyền điện tử đến Trung tâm hành chính công thành phố.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Bản đăng ký tham gia xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 02); Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 05).
3. Biên bản họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa (Mẫu số 09).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm thẩm định.
* Đối tượng thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
* Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân thành phố.
* Kết quả của việc thực hiện TTHC:
- Văn bản chấp thuận trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định tặng danh hiệu và Giấy công nhận Khu dân cư văn hóa
- Văn bản trả lời nêu rõ lý do nếu không đồng ý.
* Phí, lệ phí: Không quy định.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 02, mẫu 05, mẫu 09
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không quy định.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/9/2018 quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2018
- Quyết định 1830/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp xã (Tải biểu mẫu)
2 Bản đăng ký tham gia xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa; Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Khu dân cư văn hóa
3 Biên bản họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn