DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Điểm báo ngày 16/9

Quảng Ninh phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% (Báo Dân sinh 16/9)

Nhiều mô hình giảm nghèo ở Quảng Ninh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đây là mục tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đặt ra trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030".

Theo đó, Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt yêu cầu xác định giảm nghèo phải đảm bảo thực chất, bền vững, không chạy theo thành tích. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh. Tăng cường công tác vận động các nguồn lực của cộng đồng cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả và bền vững trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu tổng quát là tăng cường thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững đến năm 2030: Hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Tạo sinh kế và tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo. Góp phần thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, cải thiện và nâng cao rõ rệt đời sống của nhân dân; khơi dậy tinh thần tự lực và ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo. Hoàn thành mục tiêu giảm nghèo và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030; hướng tới giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 0,8%/năm, khu vực thành thị giảm trung bình 0,3%năm, khu vực nông thôn giảm trung bình 1,5%năm, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 còn dưới 1%. Đến hết năm 2022 không còn thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí mới.

Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh tăng tối thiểu 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3%năm; không còn nhà tạm, nhà dột nát; cơ bản giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bảo dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn.

Đến hết năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu còn dưới 1% theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2026 - 2030. Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh tối thiểu bằng 1/2 thu nhập bình quân chung của tỉnh; duy trì giảm tỷ lệ nghèo trung bình 1,5% năm. Đảm bảo 100% trẻ em, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Thực hiện tốt chính sách BHYT và các chính sách khác về hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo, đồng bảo dân tộc thiểu số vùng kinh tế - xã hội khó khăn.

Kế hoạch cũng đưa ra nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện những mục tiêu trên. Đó là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác giảm nghèo. Xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ giảm nghèo và đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện dự án, chính sách giảm nghèo. Hoàn thiện tổ chức bộ máy; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo các cấp.

Về tổ chức thực hiện, Tỉnh ủy giao các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch này. Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện pháp lý triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; đồng thời tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tổng điều tra, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các đề án, dự án, cơ chế, chính sách của tỉnh lồng ghép với việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảm nghềo. Cụ thể hóa các giải pháp thực hiện tại Kế hoạch này; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Tổ chức sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tim, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung Chỉ thị.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia, đấy mạnh các phong trào từ thiện, nhân đạo, huy động nguôn lực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội để thực hiện thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững và nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quảng Ninh cách ly y tế 7 ngày với người hoàn thành cách ly tại các địa phương (Tin tức 16/9)

Những người đã hoàn thành cách ly tại các tỉnh, thành phố khác, khi về Quảng Ninh sẽ phải tiếp tục cách ly y tế bắt buộc thêm 7 ngày tại cơ sở cách ly trong tỉnh trước khi về theo dõi y tế tại nhà 7 ngày (trừ chuyên gia, người lao động nước ngoài đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và hoàn thành cách ly tập trung theo quy định).

Đây là biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 mới nhất của tỉnh Quảng Ninh sau khi địa phương này xuất hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người đã hoàn thành cách ly y tế tập trung ở các địa phương có dịch trở về.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chính quyền các địa phương, các sở, ngành, đơn vị kiểm soát chặt chẽ tất cả những người đã hoàn thành cách ly tại các tỉnh, thành phố khác trở về; thực hiện nghiêm công tác kiểm soát người từ tỉnh ngoài về địa phương, đặc biệt là từ các địa bàn có dịch.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền các xã, phường, thị trấn, các Tổ phòng, chống COVID cộng đồng tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện những trường hợp người về không khai báo; chỉ đạo bố trí phương tiện đón người trở về từ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch; thực hiện quản lý chặt chẽ đối với người hoàn thành cách ly, người về từ các vùng có dịch và lái xe vận chuyển.

Các chốt kiểm soát ra, vào tỉnh kiểm soát chặt chẽ các trường hợp trên, thông tin ngay cho Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch của huyện, thị xã, thành phố về các trường hợp người trở về để thống nhất bố trí phương tiện đón về khu cách ly, thực hiện công tác tổ chức, giám sát theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu chính quyền các địa phương có chốt kiểm soát, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tăng cường đủ lực lượng trực tại chốt; rà soát lại quy trình phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát; niêm yết công khai các quy định đối với người ra, vào tỉnh.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các trường học, các chợ dân sinh, chợ đầu mối; tiếp tục xét nghiệm sàng lọc bắt buộc đối với tiểu thương, người bán hàng, nhân viên, người lao động làm việc tại các chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ cóc, chợ tạm…

Ngoài 2 ca nhiễm mới phát sinh là các trường hợp lái xe, người hoàn thành các ly di chuyển từ các địa phương khác vào, được phát hiện sớm và thực hiện cách ly tập trung, đến nay, Quảng Ninh đã trải qua gần 80 ngày không có ca lây nhiễm thứ phát, vẫn duy trì, bảo vệ được vùng "xanh" an toàn.

Quảng Ninh chuyển 100 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ (Thanh tra 15/9)

Với mục tiêu chăm lo, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho nhân dân và đồng hành với Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành chuyển số tiền 100 tỷ đồng về Quỹ Vắc xin phòng COVID-19 của Chính phủ.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của đợt bùng phát lần thứ tư dịch bệnh COVID-19, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 27/4/2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với nhiều trang thiết bị vật tư y tế tiên tiến, đồng bộ, hiện đại cùng số tiền trên 103 tỷ đồng của 486 tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ.

Với mục tiêu chăm lo, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho nhân dân và đồng hành với Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành chuyển số tiền 100 tỷ đồng về Quỹ Vắc xin phòng COVID-19 của Chính phủ.

Đây là hành động thiết thực và kịp thời của tỉnh nhằm chung tay huy động tối đa nguồn vắc xin để nhân dân cả nước nói chung và 100% người dân Quảng Ninh đủ điều kiện đều được tiêm phòng bảo đảm nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất góp phần giữ vững vùng “xanh” an toàn, địa bàn “ổn định - phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ khởi động 4 dự án trọng điểm vào tháng 10 (TTXVN/Vietnam+ 15/9)

4 dự án trọng điểm có tổng vốn đầu tư 283.219 tỷ đồng gồm dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 và Sân golf Đông Triều.

Quảng Ninh phấn đấu đến hết ngày 30/9 sẽ hoàn thành việc giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công đối với các dự án đã được giao đầu năm 2021. Riêng đối với các dự án công trình trọng điểm thì đến ngày 30/9 sẽ giải ngân 80% và đến ngày 30/12 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch vốn.

Tỉnh kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đối với các chủ đầu tư dự án nào không bảo đảm tiến độ giải ngân theo yêu cầu.

Quảng Ninh đã thành lập tổ công tác đặc biệt ở cấp tỉnh và cấp huyện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Hiện, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ các thủ tục đầu tư để trong tháng 10/2021 có thể khởi công và khởi động 4 dự án trọng điểm khác với tổng vốn đầu tư 283.219 tỷ đồng, bao gồm dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long, dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1 và Sân golf Đông Triều.

Trước đó, ngày 2/9, tỉnh Quảng Ninh đã phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 3 công trình động lực, trọng điểm” gồm: Dự án đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái; Dự án tuyến đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả và Dự án Cầu Cửa Lục 1.

Đây là ba công trình trọng điểm đối với tỉnh Quảng Ninh, khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cao tốc động lực ở phía Bắc, là hành lang đường bộ, cửa ngõ giao thông kết nối các tỉnh phía Bắc với ASEAN và Trung Quốc, tạo động lực thúc đẩy phát triển liên kết vùng.

Các dự án được khởi công từ năm 2019, với tổng mức đầu tư trên 17.000 tỷ đồng, 17 đơn vị nhà thầu, đến nay tiến độ đạt khoảng 70%.

Tính đến ngày 30/8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của toàn tỉnh Quảng Ninh đã đạt 52,2% kế hoạch, nếu không tính nguồn vốn mới được bổ sung thì tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh là 67%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 63.839 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Chủ động phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất, tiêu thụ than vùng Cẩm Phả (Tiền phong 15/9)

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản và tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị sản xuất, tiêu thụ than vùng Cẩm Phả đã chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch phù hợp với đặc thù của đơn vị, giữ vững đà sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đơn vị sản xuất của TKV tại vùng Cẩm Phả, đặc biệt là các đơn vị trong dây chuyền tiêu thụ than đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của TKV và tỉnh Quảng Ninh trong công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác phòng, chống dịch trên tuyến biển, quản lý người, phương tiện vận tải thủy trên biển và ra, vào khu vực cảng.

Là đơn vị sản xuất than hầm lò có số lượng trên 3.100 CNLĐ, nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty Than Quang Hanh đã triển khai hiệu quả nhiều biện pháp phòng chống dịch, tuyên truyền vận động CNLĐ hạn chế tối đa di chuyển ra khỏi tỉnh, tập trung thực hiện “3 tại chỗ” tại khu tập thể công nhân Km9 Quang Hanh.

Công ty CP Vật tư - TKV là đơn vị có nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cung ứng vật tư, thiết bị, nhiên liệu… chủ yếu cho các đơn vị sản xuất than của TKV tại Quảng Ninh. Công ty phối hợp với các đơn vị trong công đoạn tiêu thụ than vùng Cẩm Phả gồm Tuyển than Cửa Ông, Giám định, Hoa tiêu hàng hải, Kho vận và cảng Cẩm Phả xây dựng phương án phối hợp “3 tại chỗ”. Đồng thời, chuẩn bị phương án có 03 tàu nhà nổi và cơ sở vật chất trên đảo Thẻ Vàng cùng phương tiện đưa đón để thực hiện “3 tại chỗ” cho công nhân “ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ, sản xuất tại chỗ”.

Công ty cũng thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 hàng tuần theo quy định của tỉnh Quảng Ninh và TKV từ ngày 27/4/2021 đến ngày 23/8/2021 là 847 lượt người. Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 ưu tiên cho những công nhân do công việc phải di chuyển, tiếp xúc nhiều và quản lý chặt chẽ CNLĐ, khách đến làm việc, thực hiện việc khai báo y tế, đo thân nhiệt đối với tất cả cán bộ, CNLĐ đầu giờ sản xuất cũng như với khách hàng đến làm việc…

Do thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, ổn định sản xuất nên các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính của Công ty đều đảm bảo và tăng trưởng so với cùng kỳ. Kết thúc 8 tháng năm 2021, Công ty đạt doanh thu trên 2.510 tỷ đồng, bằng 71% kế hoạch năm và bằng 103% so với cùng kỳ 2020.

Với đặc thù địa bàn sản xuất trải rộng tại nhiều khu vực của thành phố Cẩm Phả, trong đó có các kho cảng xuất, nhập khẩu than, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã tăng cường công tác phòng chống dịch tại các khu vực kho cảng, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện hoạt động trên biển và ra, vào cảng.

Tại Phân xưởng Kho cảng Hóa chất Mông Dương, theo Quản đốc Nguyễn Quang Sự, trong tháng 8/2021 có 156 lượt tàu, phương tiện thủy vào cảng, bình quân từ 4-5 tàu, phương tiện/ngày, trong đó trên 70% phương tiện ngoài tỉnh, có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch, từ ngày 1/8, Phân xưởng đã bố trí 04 chốt kiểm soát người ra, vào cảng gồm 03 chốt kiểm soát từ biển vào và 1 chốt kiểm soát trên bờ, từ 15/8 bố trí thêm 01 chốt của UBND phường Mông Dương, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các thủy thủ, thuyền viên trên các phương tiện thủy khi vào cảng.

Do chủ động và phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch, giữ vững đà sản xuất nên 8 tháng năm 2021, Phân xưởng Kho cảng Hóa chất Mông Dương đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than đạt 2,019 triệu tấn/2,490 triệu tấn, bằng 81% kế hoạch năm. .

Với việc bám sát tình hình, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị sản xuất, tiêu thụ than vùng Cẩm Phả đã giữ vững đà sản xuất, đảm bảo tiến độ, kế hoạch điều hành sản xuất, tiêu thụ của TKV, không để đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng than, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của các đơn vị và toàn Tập đoàn, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.

 

Đặng Dung

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn