DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17

Chiều 16/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 17 để thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tổng kết việc thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh theo tinh thần Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 34 ngày 7/8/2018 và Kết luận số 74 ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn khách quan, ngay từ năm 2014, trên cơ sở nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và tiến hành rà soát tổng thể tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị toàn tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng Đề án 25, ban hành Nghị quyết 19 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong cả hệ thống chính trị. Đây là một đột phá trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, là sự sáng tạo, đổi mới có hiệu quả thiết thực; trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Đồng thời, được Trung ương ghi nhận đánh giá cao, chỉ đạo nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm thực tiễn bước đầu rất quan trọng, góp phần đáng kể làm cơ sở để Trung ương ban hành Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) - khẳng định bước đi của Quảng Ninh là đúng đắn.

Khi có Nghị quyết 18, 19 của Trung ương càng tạo thêm động lực, là cơ sở chính trị vững chắc để tỉnh có thêm quyết tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới hệ thống chính trị quyết liệt hơn và ở quy mô, tầm mức cao hơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 21 ngày 5/2/2018 để tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được từ việc triển khai Đề án 25 theo hướng toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Thực tế đã khẳng định, từ mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đã có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền được nâng lên rõ rệt. Theo đó, đã nhận diện, đánh giá đúng thực tiễn hơn; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm và tập trung nguồn lực thực hiện những chủ trương mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ. Dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng, góp phần phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, quy ước, xây dựng Đảng, chính quyền; trong tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong tham gia những công việc của địa phương với nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đạt hiệu quả cao, điển hình như sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, vận động giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Từ việc đổi mới tư duy, nhận thức, nâng cao năng lực lãnh đạo; cùng với việc quyết liệt đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng được bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp Quảng Ninh đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Thống nhất với các ý kiến phát biểu tại hội nghị , đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh theo tinh thần Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở tỉnh thời gian qua cơ bản là phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn khách quan. Thông qua những mô hình này đã tăng cường được sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Khả năng quản trị, ứng phó với các tình huống nảy sinh được nâng lên rõ rệt, thể hiện rõ nhất là dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong gần 2 năm qua. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định; tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 10,7%. Lĩnh vực văn hóa xã hội đảm bảo mục tiêu phát triển, các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho cả vùng cao, vùng đồng bào dân tộc, các đối tượng yếu thế được đảm bảo. Hạ tầng có bước phát triển đột phá. Niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, chế độ ngày càng được củng cố.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh, từ kết quả đã đạt được đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm. Đó là trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, tích cực, mạnh mẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, ủng hộ của nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với đó, bám sát thực tiễn của địa phương, xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung, mạnh dạn đề xuất, xây dựng triển khai các mô hình mới, cách làm mới. Đồng thời, thường xuyên rà soát, giám sát việc triển khai để kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn hoặc chấn chỉnh hạn chế, yếu kém, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không quá cầu toàn, không nóng vội, chủ quan, duy ý chí.

Đối với những nhiệm vụ khó, mô hình mới, chưa có trong tiền lệ phải xây dựng đề án cụ thể tuyên truyền, lấy ý kiến sâu rộng. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng phải gắn liền với sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo hướng phát huy dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Chú trọng nắm bắt thực tiễn, xác định, lựa chọn đúng trọng tâm, chủ đề phù hợp để tập trung chỉ đạo.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung đã được Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế. Thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, các quy định, quy chế làm việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hợp nhất, mô hình thí điểm, nhất là mô hình cơ quan tổ chức - nội vụ, cơ quan ủy ban kiểm tra - thanh tra, cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, Trung tâm Truyền thông tỉnh. Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có điều kiện”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Xuất phát từ thực tiễn khách quan, tỉnh thống nhất tiếp tục triển khai các mô hình ở cấp huyện. Cụ thể, đối với mô hình cơ quan khối cấp huyện, Thanh tra - Kiểm tra, Tổ chức - Nội vụ tiếp tục thực hiện như hiện nay để phát huy hiệu quả tốt hơn. Riêng về văn phòng cấp ủy giao Ban Tổ chức, Sở Nội vụ trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, tổ chức đánh giá đảm bảo phù hợp. Quảng Ninh tiếp tục kiên trì thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện theo quan điểm của Trung ương, tỉnh với sự chuẩn bị kỹ càng về con người; tiếp tục thực hiện mô mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo là Giám đốc Trung tâm chính trị cấp huyện.

Ở cấp tỉnh, mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh đã khẳng định sự phù hợp với yêu cầu thực tiễn khách quan và phát huy hiệu quả cao trong quá trình hoạt động. Chất lượng các tác phẩm báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình được nâng lên rõ rệt, thông tin đồng bộ, kịp thời, không còn trùng lắp về nội dung, hình ảnh chuyên nghiệp hơn bảo đảm phục vụ ngày một tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh; được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Vì vậy, sẽ tiếp tục đề nghị Trung ương ủng hộ để tỉnh triển khai thực hiện, đóng góp cho thực tiễn của Trung ương.

Cũng trong chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận 01 - KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thu Chung

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn