DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 17/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về việc triển khai thực hiện các Thông báo, Kết luận của Trung ương về tổ chức bộ máy, biên chế cùng nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, tỉnh sớm nhận diện và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, gắn kết nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Từ mô hình tổ chức bộ máy, đội ngũ CB,CC,VC trong hệ thống chính trị được cơ cấu và nâng cao chất lượng; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đã có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền được nâng lên rõ rệt. Nhiều mô hình mới, sáng tạo đạt hiệu quả được thực tiễn chứng minh như mô hình Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh; mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu...

Tuy nhiên một số mô hình tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện là mô hình mới, chưa có trong tiền lệ, một số mô hình mới chỉ thực hiện thí điểm ở 1 cấp, chưa liên thông từ trên xuống dưới trong khi các quy định, hướng dẫn thực hiện về mô hình tổ chức mới của Trung ương không có nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện...

Thực hiện Thông báo số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 – 2026, tỉnh Quảng Ninh rà soát, xây dựng phương án dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế thời gian tới đảm bảo trong quá trình thực hiện giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Để triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là Thông báo số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phải ban hành kế hoạch và quán triệt nguyên tắc giữ vững sự ổn định, phát triển và đảm bảo theo yêu cầu của Trung ương.

Trên cơ sở đánh giá tổng thể biên chế hiện có của hệ thống chính trị toàn tỉnh, báo cáo đề xuất với cơ quan Trung ương về chỉ tiêu biên chế để giao lại phù hợp với tình hình mới. Khi sắp xếp lại các mô hình tổ chức bộ máy cần bám sát nguyên tắc phân cấp, quản lý và tổ chức cán bộ để tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ gắn với biên chế, con người cụ thể, gắn với vị trí việc làm đảm bảo năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với cấp xã, giao BTV cấp ủy các địa phương đánh giá tình hình, hiệu quả mang lại. Trên cơ sở đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể để đề xuất lộ trình thực hiện cho phù hợp theo nguyên tắc nơi nào có điều kiện phù hợp thì thực hiện và phải đảm bảo mục tiêu là nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; xây dựng chính quyền cấp xã hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đồng thời tạo điều kiện, môi trường để rèn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ trong quy hoạch; phát huy dân chủ ở cơ sở.

Thu Chung

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn