DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Thường trực HĐND tỉnh và các địa phương giao ban công tác 9 tháng

Ngày 23/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2022; trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Các đại biểu dự họp thống nhất đánh giá: 9 tháng đầu năm 2022, hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tiếp tục được nâng lên theo hướng đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, các địa phương với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan được duy trì, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện luôn bám sát chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy để chỉ đạo, phân công, điều hòa các hoạt động đạt hiệu quả trên các mặt công tác. Nổi bật, chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức tốt các kỳ họp HĐND kịp thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương trong năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025; nắm bắt, đôn đốc thường xuyên việc triển khai các nghị quyết HĐND các cấp để kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chú trọng đề xuất các giải pháp, biện pháp điều hành, góp phần đảm bảo thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép". Phân công, điều hòa linh hoạt các chương trình giám sát chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn; định hướng, chỉ đạo hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên, không báo trước có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực. Tăng cường đôn đốc hiệu quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và phản ánh của Nhân dân; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về kết quả, hoạt động của cơ quan dân cử, các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội tạo sự đồng thuận của cử tri và củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền địa phương.

Kết quả hoạt động tích cực, chủ động của HĐND 2 cấp tỉnh, huyện đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, KT-XH của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2022. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng đầu năm ước đạt 10,21%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 40.630 tỷ đồng, tăng 21% cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 29.830 tỷ đồng, tăng 13% cùng kỳ; phục hồi mạnh mẽ, vững chắc ngành du lịch với tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh gấp 3,55 lần cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng triển khai. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số được thúc đẩy tăng cường. Công tác chăm lo, bảo đảm đời sống Nhân dân được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm. Các lĩnh vực giáo dục đào thể thao, tiếp tục được quan tâm.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đã trao đổi kỹ năng hoạt động liên quan đến đảm bảo dân chủ và phát huy tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND trong thảo luận tại kỳ họp; nâng cao hiệu quả chất vấn, chất lượng giám sát, chất lượng thẩm tra nội dung các tờ trình của HĐND và các ban HĐND cấp huyện; tầm quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp. Đồng thời, cũng trao đổi kinh nghiệm, lựa chọn nội dung, xây dựng và ban hành nghị quyết để nâng cao chất lượng kỳ họp; kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND với các ban HĐND trong việc tham mưu chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; kinh nghiệm nâng cao kỹ năng tổng hợp ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Thường trực HĐND tỉnh và các địa phương trong thời gian qua trong bối cảnh đầy khó khăn, thử thách - tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ bằng việc làm, hành động cụ thể, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đặc biệt xác định đúng, trúng các khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, những điểm nghẽn, nút thắt và những vấn đề bức xúc được Nhân dân quan tâm để tập trung trí tuệ trách nhiệm cao khi thảo luận, quyết nghị, ban hành các Nghị quyết và tăng cường giám sát thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng. Qua đó, góp phần quan trọng vào những kết quả nổi bật của từng địa phương và tỉnh Quảng Ninh nói chung 9 tháng 2022.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị phải tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền đối với tổ chức và hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, nhất là đối với Thường trực HĐND trong việc đảm bảo đúng nguyên tắc của Đảng, quy định của Đảng, quy chế làm việc của Đảng và đúng pháp luật. Đồng thời, cần chăm lo nâng cao trình độ mọi mặt, kỹ năng, bản lĩnh, tạo điều kiện thuận lợi cho Thường trực HĐND, các cán bộ công tác tại cơ quan chuyên trách HĐND và các đại biểu HĐND các cấp.

Để nâng cao chất lượng chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND cũng như ban hành các Nghị quyết sau mỗi kỳ họp, yêu cầu các cơ quan liên quan phải có sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm theo đúng nguyên tắc; Thường trực, các ban HĐND nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo trình Nghị quyết, nhất là liên quan tới nhóm vấn đề phát triển KT-XH, dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, đầu tư công, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các lĩnh vực liên quan tới phát triển văn hóa xã hội con người, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là ma túy trong thanh, thiếu nhi, học sinh, sinh viên. Chú trọng đến khâu điều hành, thảo luận phát huy dân chủ, trí tuệ của các địa biểu.

Cùng với đó, tăng cường vai trò, hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện có trọng tâm trọng điểm để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách pháp luật; thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân, nhất là tính gương mẫu của người đứng đầu; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát quyền lực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tăng cường trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban HĐND trong việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong đó lựa chọn những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc; những vấn đề mà tỉnh, huyện, xã mong muốn chuyển tải đến cử tri nhân dân; đồng thời phải đuổi đến cùng những kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý nhiệm vụ cấp bách từ giờ đến cuối năm là tập trung đầu tư công, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, chất lượng và tốc độ hoàn thành công trình, kiểm soát không để thâm dụng vốn ngân sách, không tham nhũng, tiêu cực. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách ở các cấp ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các dự án đầu tư công, đầu tư tư, nhất là những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, GPMB, vật liệu san lấp. Tăng cường trách nhiệm HĐND 2 cấp trong việc giám sát các chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm đến chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong hoạt động của HĐND 2 cấp.

Thu Chung

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn