DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Móng Cái
Địa chỉ: Khu 8, Phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái
ĐT: 0333.885468
Email: ttpvhcc.mc@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

*  Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
- Trung tâm Hành chính công cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận kết quả.
*  Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án lâm sinh (theo mẫu tại phụ lục 4 ban hành kèm theo thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày ; bản chính).
- Dự án lâm sinh, có ký tên, đóng dấu của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án (bản chính);
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất (bản sao hợp pháp); bản đồ tác nghiệp lâm sinh (bản chính).
- Biên bản nghiệm thu ngoại nghiệp giữa Chủ đầu tư với tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án (bản chính);
- Biên bản nghiệm thu nội nghiệp giữa Chủ đầu tư với tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án (bản chính);
- Các văn bản pháp lý có liên quan (các Quyết định của cấp có thẩm quyền như: chủ trương cho phép đầu tư, đề cương kỹ thuật và dự toán cho lập dự án (nếu có), chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao chứng thực) hoặc chủ trương cho phép sử dụng đất của cấp có thẩm quyền, quy hoạch phát triển lâm nghiệp.
- Số lượng bộ hồ sơ:  05 bộ (01 bộ chính, 04 bộ sao chụp)
*  Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 21 ngày làm việc.
Chủ đầu tư là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn gửi 05 bộ hồ sơ (01 bản chính, 04 bản sao chụp) về Ủy ban nhân dân huyện.
+  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân huyện thông báo cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn để hoàn thiện hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định;
+  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng chức năng của Ủy ban nhân dân huyện có báo cáo thẩm định và trình UBND huyện ra quyết định.
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã thẩm định Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt dự án lâm sinh và trả kết quả cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đứng đơn.
*  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân huyện
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chức năng của Ủy ban nhân dân huyện;
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Một số phòng ban chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Nêu rõ: đối với đơn vị, tổ chức khác thuộc tỉnh quản lý.
          * Lệ phí (nếu có) :  Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án (theo mẫu tại phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT;
+ Dự án lâm sinh, có ký tên, đóng dấu của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án (theo mẫu tại Phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT;
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
Quyết định phê duyệt Dự án lâm sinh.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Dự án đầu tư lâm sinh được lập trên cơ sở:
+ Có diện tích đất hoặc diện tích rừng rõ ràng, có ranh giới cụ thể;
+ Diện tích đất của dự án đã có chủ cụ thể (hoặc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc có xác nhận của cấp có thẩm quyền về quyền sử dụng đất trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc được giao cho chủ đầu tư thuê); Chủ khu đất có thể trực tiếp đầu tư trong dự án lâm sinh hoặc liên kết với các nhà đầu tư khác.
 + Khu đất nằm trong quy hoạch 3 loại rừng;
+ Dự án đầu tư lâm sinh phù hợp với Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của địa phương (nếu là dự án đầu tư lâm sinh độc lập) hoặc là dự án thành phần trong dự án phát triển lâm nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 + Trong trường hợp trên địa bàn chưa có quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc diện tích đất của dự án nằm ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp hoặc không nằm trong Dự án phát triển lâm nghiệp được duyệt phải trình cấp có thẩm quyền xin chủ chương cho phép lập dự án.
* Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
+ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
+ Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21  tháng 10  năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án lâm sinh - phụ lục 4 ban hành kèm theo thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT (Tải biểu mẫu)
2 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
3 Biên bản nghiệm thu ngoại nghiệp giữa Chủ đầu tư với tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án
4 Biên bản nghiệm thu nội nghiệp giữa Chủ đầu tư với tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án
5 Các dự án lâm sinh - Phụ lục 2, kèm theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT (có ký tên, đóng dấu của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự án)
6 Các văn bản pháp lý có liên quan
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn