DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
QUẢNG NINH
Chọn năm:
select
99%
đúng hạn
Đã tiếp nhận:
439,073 hồ sơ
Đã giải quyết:
442,281 hồ sơ
TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
TÌNH HÌNH TỔNG HỢP THỤ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
Tháng 1
99 %
đúng hạn
Giải quyết 24493 hồ sơ
Tháng 2
99 %
đúng hạn
Giải quyết 39039 hồ sơ
Tháng 3
99 %
đúng hạn
Giải quyết 46392 hồ sơ
Tháng 4
99 %
đúng hạn
Giải quyết 39869 hồ sơ
Tháng 5
100 %
đúng hạn
Giải quyết 39670 hồ sơ
Tháng 6
100 %
đúng hạn
Giải quyết 42558 hồ sơ
Tháng 7
99 %
đúng hạn
Giải quyết 46593 hồ sơ
Tháng 8
99 %
đúng hạn
Giải quyết 45703 hồ sơ
Tháng 9
100 %
đúng hạn
Giải quyết 36588 hồ sơ
Tháng 10
99 %
đúng hạn
Giải quyết 41026 hồ sơ
Tháng 11
100 %
đúng hạn
Giải quyết 38800 hồ sơ
Tháng 12
100 %
đúng hạn
Giải quyết 1550 hồ sơTỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ TỈNH QUẢNG NINH
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn