DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HẠ LONG
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long
Địa chỉ: 
Số 8A, Đường 25/4, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long
ĐT (Fax): 02033.822605
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Công nhận Ban vận động thành lập hội

* Trình tự thực hiện
- Bước 1: Những người sáng lập gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã đến Trung tâm Hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Bước 2: Công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp pháp thì viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp pháp theo quy định thì hướng dẫn và đề nghị bổ sung.
- Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).
- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ xem xét, quyết định công nhận ban vận động thành lập hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện (Công chức Phòng chuyên môn về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến hoạt động làm việc tại TTHCC cấp huyện) hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công (thời gian được tính từ ngày đến theo dấu bưu điện).
* Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội (theo mẫu);
- Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bản chính.
* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày công chức đại diện của Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức sáng lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện TTHC và có thẩm quyền quyết định: Phòng chuyên môn (Cơ quan Tổ chức – Nội vụ) (theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP).
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận ban vận động thành lập hội hoặc văn bản không chấp thuận.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội (theo Mẫu 3 Phụ lục I Thông tư số 03/2013/TT-BNV).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã.
b) Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khỏe và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động.
c) Đối với hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã, ban vận động thành lập hội phải có ít nhất ba thành viên.
d) Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu ra ban lãnh đạo của hội.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
- Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/7/2015 của Bộ Nội vụ Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ về lĩnh vực tổ chức phi chính phủ.
- Quyết định số 388/2017/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Ban hành Quy định quản lý rổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh”

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn xin công nhận ban vận động thành lập Hội
2 Danh sách trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập Hội
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Công nhận Ban vận động thành lập hội
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn