DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG HUYỆN BA CHẼ
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Ba Chẽ
Địa chỉ: Số 354 đường Hải Chi, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
Điện thoại: 0203. 3888. 669
Email: tthcc.bc@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng

* Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ hồsơ nộp tại Trung tâm hành chính công huyện hoặc nộp trực tuyến qua TTHC công huyện.
Bước 2. Cán bộ trung tâm hành chính công huyện kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ về Phòng Y tế huyện trong vòng 01 ngày.
Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc, Phòng Y tế phải xem xét thẩm định hồ sơ Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng.
Nếu không thẩm định phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do cho từng trường hợp cụ thể.
Bước 4: Sau khi có kết quả thẩm định, trong vòng 02 ngày, Phòng Y tế chuyển kết quả thẩm định đến Sở Y tế. Trong vòng 03 ngày Sở Y tế trả kết quả cho cơ sở tại TTHC công  huyện, thị xã.
* Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động của trạm điểm sơ cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng đến TTHCC huyện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Đối với TH cấp lại GPHĐ của cơ sở khám chữa bệnh:
+ Đơn đề nghị (theo mẫu quy định tại Phụ lục 18, Thông tư 41/2011/TT-BYT);
+ Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có).
b) Đối với TH cấp lại GPHĐ của trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ:
+ Đơn đề nghị cấp lại GPHĐ của trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ ( theo Thông tư số 17/2014/TT – BYT).
+ Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: Trong vòng 08 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Ninh
d) Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động của điểm, trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
* Phí, Lệ phí:
- Phí: 1.500.000 đ;
- Lệ phí: 350.000 đ
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này):
Phụ lục 02 Thông tư số 17/2014/TT - BYT: Đơn đề nghị cấp lại GPHĐ của trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ.
Phụ lục 03 Thông tư số 17/2014/TT - BYT: Mẫu biên bản thẩm định gửi Sở Y tế
Phụ lục 04 Thông tư số 17/2014/TT - BYT: Mẫu Giấy phép hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ
Phụ lục 18: Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động do bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi -Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế.
* Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:
1. Điều kiện hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
1. Cơ sở vật chất:
a) Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu là 10 m2;
b) Bảo đảm điều kiện về vệ sinh môi trường, quản lý chất thải, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;
c) Có đủ điện, nước phục vụ sơ cấp cứu;
d) Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;
đ) Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;
e) Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
2. Trang thiết bị sơ cấp cứu:
a) Bộ nẹp cố định gãy xương;
b) Bông, băng, băng ga rô, gạc, cồn sát trùng;
c) Túi cứu thương;
d) Tủ đựng dụng cụ sơ cấp cứu;
đ) Cáng cứu thương;
e) Xe cứu thương (nếu có).
3. Nhân lực: Có tối thiểu 03 tình nguyện viên cấp II làm việc tại trạm, trong đó có 01 tình nguyện viên chuyên trách làm việc toàn thời gian tại trạm.
4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
a) Được thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu theo Danh mục quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Không được sử dụng thuốc trong sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
5. Địa điểm đặt trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:
Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm thuận tiện giao thông, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra.
2. Điều kiện hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:
1. Cơ sở vật chất:
a) Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu 6 m2;
b) Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;
c) Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;
d) Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
2. Trang, thiết bị sơ cấp cứu:
a) Bộ nẹp cố định gãy xương;
b) Bông, băng, băng ga rô, cồn sát trùng, gạc;
c) Túi cứu thương;
d) Cáng cứu thương.
3. Nhân lực: Có tối thiểu 02 tình nguyện viên cấp I làm việc tại điểm.
4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
a) Được thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu theo Danh mục quy định tại Bảng 1 Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Trường hợp điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ có tình nguyện viên cấp II thì được thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu theo Danh mục quy định tại Bảng 1 và Bảng 2 của Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Không được sử dụng thuốc trong sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
5. Địa điểm đặt điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:
Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm phù hợp, có thể đặt tại nhà dân, tại nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện nhanh chóng các hoạt động sơ cấp cứu.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;
- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ;
- Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
- Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/06/2014 quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 02/06/2014 về việc cấp chứng chỉ hànhg nghề vớ người hành nghề và cấp phép hoạt động đối với cơ sở khá chữa bệnh.

 

STTBộ hồ sơ gồm
1 Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có)
2 Đơn đề nghị cấp lại GPHĐ của trạm, điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ Thông tư số 17/2014/TT - BYT
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn