DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công thị xã Đông Triều
Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều
Email: tthcc.dt@quangninh.gov.vn
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

* Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận hồ sơ do cơ sở KCB chuyển đến.
- Tổng hợp vào sổ theo dõi hồ sơ đến.
- Chuyển hồ sơ tới bộ phận Giám định.
- Viên chức thực hiện công tác văn thư của bộ phận Giám định vào sổ theo dõi, trình lãnh đạo phụ trách Giám định.
- Lãnh đạo phụ trách Giám định xem xét, phân công viên chức thực hiện, ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên; chuyển trả lại cho viên chức thực hiện công tác văn thư.
- Viên chức thực hiện công tác văn thư giao cho viên chức được phân công thực hiện.
- Viên chức được phân công nhận hồ sơ từ viên chức thực hiện công tác văn thư.
- Kiểm tra số lượng hồ sơ, thủ tục pháp lý của hồ sơ và thẩm định hồ sơ. Đối chiếu với các quy định hiện hành, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có điều gì chưa rõ, thì có thể thực hiện theo 2 hình thức: trao đổi trực tiếp qua điện thoại hoặc soạn văn bản trình Lãnh đạo ký gửi cho cơ sở KCB để đề nghị bổ sung hoặc làm rõ.
- Sau khi thẩm định xong hồ sơ, viên chức được phân công báo cáo, đề xuất Lãnh đạo phụ trách Giám định:
+ Cơ sở KCB cần thẩm định trực tiếp: cơ sở KCB lần đầu ký hợp đồng hoặc đã tạm dừng hợp đồng từ 6 tháng trở lên.
+ Cơ sở KCB không cần thẩm định trực tiếp: cơ sở KCB đang thực hiện hợp đồng KCB BHYT hoặc tạm dừng hợp đồng KCB BHYT dưới 6 tháng.
- Đến  cơ sở KCB để kiểm tra, thẩm định để lập mẫu 02/BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-BHXH.
- Bộ phận Giám định tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo cơ quan BHXH xem xét, chỉ đạo:
- Trường hợp cơ sở KCB không đủ điều kiện để ký hợp đồng KCB BHYT: Dự thảo công văn trả lời cơ sở KCB trình Lãnh đạo cơ quan BHXH xem xét ký ban hành.
- Trường hợp cơ sở KCB đủ điều kiện để ký hợp đồng KCB BHYT: Dự thảo công văn (kèm theo bản photo hồ sơ của cơ sở KCB) gửi BHXH tỉnh xem xét và đề nghị BHXH Việt Nam cấp mã cơ sở KCB BHYT (nếu là cơ sở KCB chưa được cấp mã hoặc đã bị hủy mã cơ sở KCB BHYT).
- Lãnh đạo cơ quan BHXH xem xét và có ý kiến chỉ đạo.
- Sau khi Lãnh đạo cơ quan BHXH có ý kiến chỉ đạo:
+ Bộ phận Giám định làm thủ tục phát hành công văn trả lời cơ sở KCB hoặc công văn gửi BHXH tỉnh để BHXH tỉnh xem xét và đề nghị BHXH Việt Nam cấp mã cơ sở KCB BHYT.
+ Đối với trường hợp đủ điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT, cơ sở KCB đã được cấp mã cơ sở KCB BHYT (mới dừng hợp đồng KCB BHYT dưới 6 tháng, chưa bị hủy mã cơ sở KCB BHYT): Bộ phận Giám định dự thảo HĐ theo mẫu hợp đồng quy định tại Phụ lục số 09/2009/TTLT-BYT-BTC trình lãnh đạo cơ quan BHXH.
- Lãnh đạo cơ quan BHXH xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.
- Bộ phận Phòng Giám định chuyển dự thảo Hợp đồng KCB BHYT đến cơ sở KCB để cơ sở KCB nghiên cứu trước khi ký hợp đồng.
- Bộ phận Giám định xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung cuộc họp với cơ sở KCB để Lãnh đạo 2 bên Ký hợp đồng KCB BHYT, thông báo cho cơ sở KCB biết thời gian, địa điểm để 2 bên thống nhất ký hợp đồng KCB BHYT.
- Lãnh đạo cơ quan BHXH và cơ sở KCB thảo luận thống nhất nội dung hợp đồng KCB BHYT, ký hợp đồng KCB BHYT (hợp đồng được lập 02 bản, cơ sở KCB giữ 01 bản và cơ quan BHXH giữ 01 bản).
- Bộ phận Giám định chuyển hợp đồng đã ký đến bộ phận Văn thư để đóng dấu.
- Bộ phận Văn thư đóng dấu vào hợp đồng KCB BHYT và vào sổ theo dõi, chuyển trả cơ sở KCB 01 bản.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa / Trung tâm hành chính công
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Số lượng hồ sơ : 03 bộ
* Thời hạn giải quyết:
* Đối tượng thực hiện TTHC:
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Biểu mẫu số 02/BHYT (Thẩm định đơn vị ký hợp đồng KCB) ban hành theo Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
- Phụ lục số 03 (Mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
* Căn cứ pháp lý TTHC:
- Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghị định số 116/2012/NĐ-CP ngày 14/12/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;
- Hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008);
- Quyết định số 1388/QĐ-BHXH ngày 15/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện;

STTBộ hồ sơ gồm
1 Công văn đề nghị ký hợp đồng của sở y tế
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn