DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Khu Trung tâm Hành chính, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3634668, 0203.3634669

Tổng đài: 1900.558826

Fax: 0203.3634667

Email: tthcct@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế (trừ Khu kinh tế Vân Đồn)

* Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;
Bước 2: Tổ chức sử dụng đất nộp hồ sơ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp tại Bộ phận hành chính công về Tài nguyên và Môi trường của Ban Quản lý KKT Quảng Ninh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;
Bước: Cán bộ Bộ phận hành chính công về Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ và trao giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư;
Bước 4: Tổ chức sử dụng đất căn cứ thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.
*Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản:
+ Đơn đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản; trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn và thời gian miễn tiền thuê đất (bản chín*.
+ Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư) (bản sao).
+ Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
+ Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư làm cơ sở để được Nhà nước cho thuê đất (bản sao).
* Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư:
+ Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời gian miễn, giảm tiền thuê đất (bản chín*.
+ Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư và trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất) (bản sao).
+ Dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư (trừ trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nay chuyển sang thuê đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất nay thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất) (bản sao).
+ Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
+ Chứng từ chứng minh đã giải ngân được tối thiểu 6.000 tỷ đồng tron03 năm đối với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại đim c khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư (bản sao).
+ Giấy tờ chứng minh sử dụng số lao động bình quân trong năm từ 500 người trở lên có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền trên địa bàn thực hiện dự án với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định điểm d khoản 2 Điều 15 Luật đầu tư (bản sao).
* Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động:
+ Đơn đề nghị được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngng hoạt động (bản chín*.
+ Văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư về thời gian tạm ngừng hoạt động của dự án (bản chín*.
+ Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 13 ngày kể từ ngày Ban Quản lý KKT Quảng Ninh nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý KKT Quảng Ninh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý KKT Quảng Ninh.
- Cơ quan phối hợp:
+ Ủy ban nhân dân các địa phương có Khu kinh tế.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh.
- Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất có liên quan.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định min, giảm tiền thuê đất.
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
- Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP  ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Thông tư Liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên- Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.
- Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản
2 Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đầu tư
3 Hồ sơ miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế (trừ Khu kinh tế Vân Đồn)
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn