DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

TIN TỨC
Kiểm tra, giám sát để Đảng uy tín, vững mạnh

Một trong những nội dung quan trọng góp phần tạo thành sức mạnh, năng lực, uy tín, tạo dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng là hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Xác định rõ điều đó, thời gian qua cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của Quảng Ninh đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả…


Kỳ họp thứ 68 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, hằng năm tỉnh đều tiến hành điều chỉnh, bổ sung Chương trình kiểm tra, giám sát theo Chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để đảm bảo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đặc biệt, Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng là một trong những đơn vị đầu tiên trong toàn quốc xây dựng, ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng của chi bộ; đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng hệ thống văn bản mẫu và hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của chi bộ để thống nhất áp dụng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tỉnh cũng tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế về lề lối, mối quan hệ làm việc; xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa cấp ủy đảng với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, vừa đảm bảo vai trò lãnh đạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò giám sát, làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Khắc phục tình trạng bao biện, làm thay, hoặc buông lỏng lãnh đạo, quản lý, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, nhất là đối với việc thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện.

Việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo và tinh giản biên chế; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ tiếp tục được quan tâm thực hiện sớm. Trong đó, đã thực hiện sắp xếp lại một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thực hiện sắp xếp thôn, bản, khu phố; hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của 100% sở, ngành sớm hơn 1 năm so với yêu cầu của Trung ương; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026), xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031) đảm bảo số lượng, tỷ lệ, cơ cấu quy định; gắn với bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.


Ủy ban Kiểm tra và Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết kế hoạch thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giảm sát, thi hành kỷ luật Đảng theo Quy chế phối hợp (tháng 12/2023).

Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Đông Triều Nguyễn Thị Thanh Nhâm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ thị xã đến cơ sở; với phương châm cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp phải có phẩm chất đạo đức và tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, tinh thông nghiệp vụ. Quan tâm công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ TX Đông Triều có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy từ thị xã đến cơ sở đã kiểm tra, giám sát 687 tổ chức đảng, 371 đảng viên, cơ bản hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng. Các cuộc kiểm tra, giám sát đã triển khai được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất lượng; nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát được lựa chọn, tập trung vào những lĩnh vực quan trọng, những vấn đề đảng viên và nhân dân quan tâm.

Cũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đảng có liên quan phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Tỉnh uỷ đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện 6 quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức Đảng.

Đặc biệt, với vai trò nòng cốt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiều cuộc kiểm tra, giám sát đối với nhiều lĩnh vực, đảm bảo cơ bản toàn diện các nhiệm vụ, trong đó tập trung ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm, các vị trí dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa các thiếu sót, khuyết điểm từ khi manh nha, không để trở thành các vi phạm; xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời tham mưu chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát từ cấp cơ sở đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 1.704 đảng viên và 91 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 299 đảng viên và 6 tổ chức đảng. Qua thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát đã nghiêm túc tiếp thu và đề ra những giải pháp khắc phục. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Theo số liệu khảo sát cho thấy, niềm tin của nhân dân Quảng Ninh đối với Đảng ngày một tăng lên, tỷ lệ từ 85,1% (năm 2018) lên 95% (năm 2019) và đến năm 2023 là 95,6%. Đây chính là thành công của tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân.

Hoài Anh

Các tin khác
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn