DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ HẠ LONG
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công Thành phố Hạ Long
Địa chỉ: 
Số 8A, Đường 25/4, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long
ĐT (Fax): 0333.822605
GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Thẩm định, cấp Giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công  huyện để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định;
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
- Cán bộ tại Trung tâm hành chính công huyện:
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ hoặc tiếp nhận hồ sơ qua mạng;
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết;
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan hành chính nhà nước;
- Tổ chức căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả giải quyết ghi trên phiếu tiếp nhận, đến Trung tâm hành chính công huyện nhận kết quả và nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện  hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/
* Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị cấp phép quy hoạch (theo Mẫu 1-NĐ 37/2010/NĐ-CP);
- Sơ đồ vị trí địa điểm, phạm vi, ranh giới đề nghị cấp giấy phép quy hoạch, xác định bằng bản vẽ hiện trạng: Tỷ lệ 1/1000-1/2000 (đối với khu đất > 5 ha); Tỷ lệ 1/200- 1/500 (đối với khu đất < 5ha);
- Dự kiến chỉ tiêu sử dụng đất Quy hoạch đô thị;
- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;
- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án;
- Bản sao báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của cộng đồng dân cư có liên quan đến việc cấp phép quy hoạch  xây dựng (nếu cần thiết);
- Bản sao văn bản ý kiến của các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan đến cấp phép Quy hoạch xây dựng (nếu có: Cơ quan thẩm định sẽ xem xét, nêu yêu cầu về sự cần thiết của các Sở, Ban, Ngành trong quá trình lập thẩm định cấp Giấy phép quy hoạch tại Tờ trình phê duyệt cấp giấy phép quy hoạch);
- Bản sao các văn bản pháp lý có liên quan;
- 01 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung hồ sơ.
* Số lượng hồ sơ: 06 bộ.
* Thời gian xử lý
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ - không kể thời gian CĐT bổ sung hồ sơ hoặc thời gian xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.
* Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Nơi nhận tại Trung tâm hành chính công Thành phố.
Phương thức nhận trực tiếp tại TTHCC hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
Nơi trả: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công Thành phố hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
* Phí và Lệ phí
- Lệ phí: Không.
- Phí: 2.000.000 đồng/giấy phép (theo Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch).
* Căn cứ pháp lý
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 37/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng “Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù”;
- Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước.
- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Quyết định số 2999/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND Tỉnh về việc quy định hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
- Quyết định số 4096/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND Tỉnh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh;
- Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích;
- Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh;
- Quyết định số 5116/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố “Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục: lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý các đồ án quy hoạch đô thị thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND thành phố Hạ Long”;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;
- Quy hoạch chung xây dựng, các Quy hoạch phân khu đã được phê duyệt;
- Các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật về quy hoạch đô thị;
- Và các văn bản thoả thuận có liên quan.

STTBộ hồ sơ gồm
1 Đơn đề cấp phép quy hoạch
2 Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án
3 Sơ đồ địa điểm do chủ đầu tư lập thể hiện trên khổ giấy A3, sơ đồ thể hiện trên nền bản đồ hiện trạng hoặc trích ra từ bản đồ quy hoạch được duyệt tỷ lệ 1/2000 ÷ 1/5000
4 Dự kiến chỉ tiêu sử dụng đất Quy hoạch đô thị
5 Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư
6 Báo cáo tổng hợp nội dung các phiếu góp ý của cộng đồng dân cư có liên quan đến việc cấp phép quy hoạch xây dựng
7 Văn bản ý kiến của các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan đến cấp phép Quy hoạch xây dựng
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Thẩm định, cấp Giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn