DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
QUẢNG NINH
Chọn năm:
select
99%
đúng hạn
Đã tiếp nhận:
646,410 hồ sơ
Đã giải quyết:
643,859 hồ sơ
TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
TÌNH HÌNH TỔNG HỢP THỤ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
Tháng 1
97 %
đúng hạn
Giải quyết 55032 hồ sơ
Tháng 2
98 %
đúng hạn
Giải quyết 31474 hồ sơ
Tháng 3
99 %
đúng hạn
Giải quyết 69723 hồ sơ
Tháng 4
99 %
đúng hạn
Giải quyết 59169 hồ sơ
Tháng 5
99 %
đúng hạn
Giải quyết 67190 hồ sơ
Tháng 6
99 %
đúng hạn
Giải quyết 61415 hồ sơ
Tháng 7
99 %
đúng hạn
Giải quyết 66397 hồ sơ
Tháng 8
99 %
đúng hạn
Giải quyết 66984 hồ sơ
Tháng 9
99 %
đúng hạn
Giải quyết 58769 hồ sơ
Tháng 10
99 %
đúng hạn
Giải quyết 67202 hồ sơ
Tháng 11
99 %
đúng hạn
Giải quyết 40504 hồ sơ
Tháng 12TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ TỈNH QUẢNG NINH
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 0203.3.618.429 - 0203.3.619.429
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn