DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP
QUẢNG NINH
Chọn năm:
select
99%
đúng hạn
Đã tiếp nhận:
584,327 hồ sơ
Đã giải quyết:
580,157 hồ sơ
TRA CỨU HỒ SƠ
Số biên nhận/Mã tra cứu
Số chứng minh nhân dân
Nhập mã kiểm tra
TÌNH HÌNH TỔNG HỢP THỤ LÝ HỒ SƠ THEO THÁNG
Tháng 1
98 %
đúng hạn
Giải quyết 55319 hồ sơ
Tháng 2
99 %
đúng hạn
Giải quyết 36021 hồ sơ
Tháng 3
99 %
đúng hạn
Giải quyết 60154 hồ sơ
Tháng 4
99 %
đúng hạn
Giải quyết 56110 hồ sơ
Tháng 5
99 %
đúng hạn
Giải quyết 68427 hồ sơ
Tháng 6
97 %
đúng hạn
Giải quyết 63683 hồ sơ
Tháng 7
99 %
đúng hạn
Giải quyết 73663 hồ sơ
Tháng 8
99 %
đúng hạn
Giải quyết 69306 hồ sơ
Tháng 9
99 %
đúng hạn
Giải quyết 65024 hồ sơ
Tháng 10
99 %
đúng hạn
Giải quyết 32450 hồ sơ
Tháng 11
Tháng 12



TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ TỈNH QUẢNG NINH
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn