DỊCH VỤ CÔNG


TÌNH HÌNH
XỬ LÝ


HỎI ĐÁP

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NINH
Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh 
Địa chỉ: Tầng 1 Trụ sở liên cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long 
ĐT: 0203.3634668, 0203.3634669; Fax: 0203.3634667 
Email: tthcct@quangninh.gov.vn

GIỚI THIỆU TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN
Thủ tục: Cho phép họp báo (trong nước)

Ban hành kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
* Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin họp báo ghi rõ:
+ Nội dung họp báo;
+ Ngày, giờ họp báo;
+ Địa điểm;
+ Thành phần tham dự;
+ Người chủ trì, chức danh của người chủ trì.
+ Các chi tiết khác có liên quan: trưng bày tài liệu, hiện vật…
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo.
* Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp: Không.
* Kết quả thực hiện: Văn bản đồng ý tổ chức họp báo.
* Lệ phí: Không.
* Tên mẫu đơn: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện       
- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh chậm nhất là 24 giờ trước khi họp báo (đối với tổ chức, cá nhân ở trong nước);
- Việc họp báo chỉ được tổ chức khi cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đồng ý bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất là sáu (6) tiếng đồng hồ trước khi họp báo;
- Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.
- Nghiêm cấm họp báo có nội dung vi phạm quy định tại Điều 10 của Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

STTBộ hồ sơ gồm
1 Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin họp báo
NỘP HỒ SƠ QUA MẠNG
  • Hồ sơ: Cho phép họp báo (trong nước)
  • Bước 1: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và đăng nhập Bước 2: Nhập thông tin và lưu hồ sơ Bước 3: Gửi hồ sơ Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ
Lượt truy cập:
Trực tuyến:
CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Hỗ trợ:
Điện thoại: 1900.558.826
Email: chinhquyendientu@quangninh.gov.vn